Aktualności

Warsztaty naukowe zdjęcia
07 listopada 2018

Warsztaty naukowe dla lekarzy – „Profilaktyka i wczesne rozpoznawanie udaru mózgu”

W dniu 6 listopada 2018 r. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika zorganizował kolejne warsztaty naukowe dla lekarzy rodzinnych, tym razem o tematyce pn. „Profilaktyka i wczesne rozpoznawanie udaru mózgu”. Wykład zaprezentował lekarz specjalista w dziedzinie neurologii, z którym uczestnicy spotkania mieli również możliwość porozmawiać i wymienić swoje doświadczenia. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Więcej informacji
30 października 2018

Konsultacje edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki udaru mózgu

W dniu 27 października 2018 r. Szpital zorganizował kolejną akcję dla mieszkańców Koszalina i okolic, mającą na celu zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie udarów oraz działań profilaktycznych. Lekarze neurolodzy, podczas bezpośredniej rozmowy przekazywali cenne wskazówki i informacje oraz udzielali odpowiedzi na pytania pacjentów. Przekazane zostały również materiały informacyjne oraz edukacyjne dotycząca profilaktyki udarowej. To spotkanie, tak samo jak poprzednie, spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony pacjentów. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej informacji
25 października 2018

Informacja z przetargu

Informacja z przeprowadzonego w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem powierzchni w celu zainstalowania automatów do sprzedaży zimnych i gorących napojów i drobnych przekąsek.

Więcej informacji
Plakat
25 października 2018

Bezpłatne spotkanie informacyjno-edukacyjne - „Badanie endoskopowe bez tajemnic”

W dniu 10.11.2018 r. (sobota) Szpital organizuje bezpłatne spotkanie informacyjno-edukacyjne w zakresie badań endoskopowych, które odbędzie się w auli Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. W dniu tym odbędą się dwa spotkania: o godzinie 10:00 i 12:00. Wykład poprowadzi lekarz specjalista z doświadczeniem w wykonywaniu badań endoskopowych. Każdy uczestnik spotkania otrzyma bezpłatne materiały informacyjne oraz upominek. Zadanie jest sfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej informacji
Udar mózgu – jak ważna jest profilaktyka zdjęcia
25 października 2018

Udar mózgu – jak ważna jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie?

W dniu 20 października 2018 r. Szpital zorganizował akcję, mającą na celu zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Koszalina i okolic, w zakresie zapobiegania udarowi mózgu. Dzięki bezpośredniej rozmowie z lekarzem neurologiem, pacjenci mogli zwiększyć swoją świadomość dotyczącą profilaktyki udaru mózgu, otrzymać cenne wskazówki i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Otrzymali również materiały edukacyjne w zakresie zapobiegania udarom mózgu, jak i wczesnego rozpoznawania udaru mózgu. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji edukacyjno-profilaktycznych cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej informacji
25 października 2018

Warsztaty naukowe dla lekarzy – „Badania endoskopowe bez tajemnic”

W dniu 15 października 2018 r. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika zorganizował warsztaty naukowe pn.: „Badania endoskopowe bez tajemnic” dla lekarzy rodzinnych. Wykład zaprezentował lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii, z którym uczestnicy spotkania mieli możliwość porozmawiać i wymienić się doświadczeniami w zakresie badań endoskopowych. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Więcej informacji
Spotkanie informacyjno-edukacyjne zdjęcie
25 października 2018

Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla pacjentów pn.:„Badania endoskopowe bez tajemnic”

W dniu 13 października 2018 r. nasz Szpital zorganizował spotkanie informacyjno-edukacyjne w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Tematem spotkania były „Badania endoskopowe bez tajemnic”. Wykład poprowadzony był przez lekarza specjalizującego się w dziedzinie gastroenterologii i spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem pacjentów. Dzięki ciekawie poprowadzonej prezentacji oraz interesującym komentarzom, uczestnicy spotkania zwiększyli świadomość związaną z badaniami endoskopowymi i chorobami układu pokarmowego. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej informacji
Zdjęcia Konferencja
09 października 2018

Konferencja prasowa pn.: „Badania endoskopowe bez tajemnic”

W dniu 8 października 2018 r. w Szpitalu odbyła się konferencja prasowa, której celem było zaproszenie mieszkańców Koszalina i regionu na spotkania informacyjno-edukacyjne w zakresie badań endoskopowych. Pani lek. med. Mirosława Kierkosz, specjalista w dziedzinie gastroenterologii, omówiła potrzebę wykonywania badań endoskopowych, przede wszystkim ze względu na ich duże znaczenie w profilaktyce chorób nowotworowych. Wykłady poprowadzą lekarze specjaliści podczas spotkań, które odbędą się 13 października 2018 r. oraz 10 listopada 2018 r. w auli Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Realizowany projekt sfinansowany jest z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Więcej informacji
08 października 2018

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z § 40 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity – Dz. U. 2018.121 ze zm. /, oraz rozdz. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jednolity – Dz. U. 2014.1490 / ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wynajęcie powierzchni 15,00 m² Przedmiot najmu Korytarze, hole w budynkach Szpitala usytuowanych na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 4/7, położonej w obrębie nr 19 miasta Koszalina przy ul. Chałubińskiego 7, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 67293. Nieruchomość nie jest obciążona. Przeznaczenie przedmiotu najmu: Zainstalowanie automatów do sprzedaży zimnych i gorących napojów oraz drobnych przekąsek Czas trwania najmu: 5 lat licząc od daty podpisania umowy. Zasady wyboru oferty: Celem przetargu pisemnego nieograniczonego jest wybór spełniającej postawione wymagania formalno-prawne najkorzystniejszej oferty o najwyższej stawce za wynajęcie powierzchni na instalację we wskazanych miejscach automatów na napoje i przekąski na okres 5 lat. Wywoławcza stawka netto za wynajem powierzchni na instalację automatów na napoje i przekąski na okres 5 lat wynosi 90.000,00 zł netto. Wadium: Obowiązuje wniesienie wadium w wysokości 4.500,00 zł. Wadium ma być wniesione w pieniądzu / PLN / na konto: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie BOŚ O/Koszalin nr konta 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001. Wadium należy wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu przetargu, tj. do 19 października 2018 r. przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Szpital będzie uważał za skutecznie wniesione tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu na wniesienie wadium. Na dowodzie wpłaty musi zostać umieszczona adnotacja: „Przetarg na wynajem powierzchni ”. Termin i miejsce składania dokumentów: Do 23 października 2018 r. do godz. 09,00 w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej w sposób następujący: „Oferta na wynajem powierzchni w budynkach Szpitala w celu zainstalowania automatów na napoje i przekąski”. Termin i miejsce przetargu: Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej: a) W części jawnej - komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do części niejawnej przetargu, b) Termin i miejsce części jawnej przetargu – 23 października 2018 r. godz. 09,30 w sali narad Szpitala – budynek A. 8.Szpital zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala – Budynek Ł p. 5, tel. 94-34-88-154 / 152 /. Osoba do kontaktu: mgr inż. Hanna Szlachta – kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – tel. 94-3488154

Więcej informacji
27 września 2018

Bezpłatne spotkania informacyjno-edukacyjne

W dniu 13.10.2018 r. (sobota) Szpital organizuje bezpłatne spotkanie informacyjno-edukacyjne w zakresie badań endoskopowych, które odbędzie się w auli Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. W dniu 20.10.2018 r. (sobota) oraz 27.10.2018 r. (sobota), na terenie szpitala odbędą się indywidualne konsultacje edukacyjno-profilaktyczne. Spotkania będą prowadzone przez lekarzy specjalistów w danej dziedzinie. Zadania są finansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Każdy uczestnik spotkania otrzyma bezpłatne materiały informacyjne oraz upominek. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonych plakatach.

Więcej informacji