Zakup odtworzeniowy kardioangiografu z modernizacją pomieszczeń

Informacja ogólna o projekcie

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie informuje, że zrealizował projekt pn. „Zakup odtworzeniowy kardioangiografu z modernizacją pomieszczeń m.in. dla pacjentów kardiologicznych poCovidowych”. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19, Działania 11.1 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPZP.11.01.00-32-0007/22-00 z dn. 21.12.2022 roku.

Nr projektu

RPZP.11.01.00-32-0007/22

Cele projektu

Projekt realizowany był w okresie 28.02.2023 r. – 27.12.2023 roku. Celem głównym inwestycji była poprawa jakości, dostępności, ciągłości oraz skuteczności opieki kardiologicznej na obszarze woj. zachodniopomorskiego (w tym przede wszystkim Koszalina i terenów sąsiadujących) w kontekście działań naprawczych po pandemii COVID-19. Z kolei do celów szczegółowych projektów należały:

  • rozwój w Szpitalu opieki koordynowanej nad pacjentem kardiologicznym,

  • dostosowanie infrastruktury Szpitala do wzrastającego popytu na diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia, w tym schorzeń kardiologicznych,

  • dysponowanie odpowiednim, nowoczesnym i wydajnym sprzętem medycznym, dedykowanym opiece kardiologicznej, pozwalającym na przeprowadzenie szybszej i precyzyjniejszej diagnostyki oraz na skuteczniejsze, kompleksowe leczenie,

  • podniesienie komfortu diagnostyki i leczenia pacjentów kardiologicznych,

  • podniesienie komfortu i ergonomii pracy kadry medycznej odpowiadającej w Szpitalu za diagnozowanie i leczenie zaburzeń hemodynamicznych.

Wartość projektu

  • Wartość całkowita projektu: 5 131 760,47 zł

  • Wartość kwalifikowana projektu: 5 020 000,00 zł

  • Dofinansowanie z UE (EFRR): 5 020 000,00 zł

  • Wkład własny Szpitala: 111 760,47 zł.

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 objęty został jeden podmiot leczniczy w postaci Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory wynosiła 2 szt. (kardioanagiograf oraz przewoźny aparat RTG
 z ramieniem C), a wartość kwalifikowana tego sprzętu medycznego wyniosła 3 579 678,04 zł. Ponadto w wyniku realizacji projektu zmodernizowano i wyposażono w niezbędne meble pomieszczenia Pracowni Hemodynamiki Szpitala w celu utworzenia drugiego gabinetu diagnostyki i leczenia zaburzeń hemodynamicznych, wykonywanych przy pomocy zakupionego nowoczesnego kardioangiografu.

Materiał video do pobrania.