Zakup odtworzeniowy kardioangiografu z modernizacją pomieszczeń

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Zakup odtworzeniowy kardioangiografu z modernizacją pomieszczeń  m.in. dla pacjentów kardiologicznych poCovidowych”

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie informuje o realizacji Projektu: „Zakup odtworzeniowy kardioangiografu z modernizacją pomieszczeń m.in. dla pacjentów kardiologicznych poCovidowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Umowa nr RPZP.11.01.00-32-0007/22-00

Szacowany całkowity koszt inwestycji: 4 000 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 000 000,00 zł

 

Cel główny projektu

Poprawa jakości, dostępności, ciągłości oraz skuteczności opieki kardiologicznej na obszarze woj. zachodniopomorskiego (w tym przede wszystkim Koszalina i terenów sąsiadujących)
 w kontekście działań naprawczych po pandemii COVID-19

Cele szczegółowe projektu

  • rozwój w Szpitalu opieki koordynowanej nad pacjentem kardiologicznym,
  • dostosowanie infrastruktury Szpitala do wzrastającego popytu na diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia, w tym schorzeń kardiologicznych,
  • dysponowanie odpowiednim, nowoczesnym i wydajnym sprzętem medycznym, dedykowanym opiece kardiologicznej, pozwalającym na przeprowadzenie szybszej i precyzyjniejszej diagnostyki oraz na skuteczniejsze, kompleksowe leczenie,
  • podniesienie komfortu diagnostyki i leczenia pacjentów kardiologicznych,
  • podniesienie komfortu i ergonomii pracy kadry medycznej odpowiadającej w Szpitalu za diagnozowanie i leczenie zaburzeń hemodynamicznych.

Planowane efekty projektu

W efekcie realizacji projektu zmodernizowana zostanie Pracownia Hemodynamiki i zakupiony zostanie nowoczesny kardioangiograf wraz ze sprzętem informatycznym niezbędnym do jego obsługi. Działania te pozwolą na utworzenie w Szpitalu drugiego gabinetu badań zaburzeń hemodynamicznych. Realizacja inwestycji przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia realizowane w Pracowni Hemodynamiki, jak również do zachowania ciągłości
w ich realizacji. Zakłada się, że efektem planowanych działań będzie skrócenie o około połowę średniego czasu oczekiwania na świadczenia medyczne wykonywane w Pracowni Hemodynamiki, w tym przede wszystkim na koronarografię (z 17 do 9 tygodni) i angioplastykę (z 9 do 4 tygodni). Realizacja projektu poprawi dostęp do diagnostyki i leczenia chorób serca będących też wynikiem powikłania po zarażeniu wirusem SARS-CoV-2. Często spotykanym
 u pacjentów powikłaniem po przejściu tej choroby są problemy natury sercowo-naczyniowej (prowadzące do tak niebezpiecznych sytuacji zdrowotnych jak zawał serca, niewydolność serca czy zaburzenia rytmu serca).