Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej swk.med.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego swk.med.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-10-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, Niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych

Wyłączenia

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aneta Artkowska-Leszcz, adres poczty elektronicznej aneta.artkowska@swk.med.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 34 88 414. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 • Adres: ul. T. Chałubińskiego 7
 • E-mail: aneta.artkowska@swk.med.pl
 • Telefon: 94 34 88 414

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W zakresie wsparcia pacjentów o szczególnych potrzebach wyznaczono Koordynatorów dostępności:

1. Lidia Bazgier, tel. 94 34 88 264, e-mail:lidia.bazgier@swk.med.pl

2. Hanna Szlachta, tel. 94 34 88 154, e-mail:hanna.szlachta@swk.med.pl

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie posiada następujące lokalizacje:

 1. Koszalin, ul. Chałubińskiego 7

 2. Koszalin, ul. Orla 2

 3. Koszalin, ul. Słowiańska 15 wejście C

 4. Koszalin, Aleja Monte Cassino 13

 1. Infrastruktura – dostępność dla osób niepełnosprawnych

 2. Dostępność dla osób korzystających z pomocy psa asystującego

 3. Budynki Szpitala, poza pierwszym piętrem budynku „I” są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Do budynków są podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
   W budynkach są windy i toalety dla osób niepełnosprawnych (z wyłączeniem budynku „I”).

Klatki schodowe są dostosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez oznakowanie krawędzi stopni i zróżnicowane kolorystyczne biegów schodowych i spoczników.

Znacznym utrudnieniem jest brak windy do Poradni Laserowej, która mieści się na pierwszym piętrze budynku „I”.

Na terenie Szpitala są stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach przy ul. Słowiańskiej 15 i Alei Monte Cassino 13 Szpital wynajmuje pomieszczenia od podmiotów zewnętrznych. W budynku przy Alei Monte Cassino 13 są dwie windy oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku przy
 ul. Słowiańskiej 15 mieszczą się poradnie specjalistyczne, dwie z nich umieszczono na pierwszym piętrze - pozostałe na parterze. W budynku nie ma windy, jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Wszyscy pacjenci poruszający się na wózku inwalidzkim są przyjmowani w gabinetach zlokalizowanych na parterze.

 1. Zgodnie z art. 2 pkt 11 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: Pies asystujący jest odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym

Pies asystujący towarzyszy osobie z niepełnosprawnością i wykonuje dla niej specjalne zadania, na co dzień mieszkający z osobą z niepełnosprawnością, różniący się od zwykłego, domowego psa tym, że jest specjalnie wyszkolony i potrafi pomóc swojemu opiekunowi
 w codziennych czynnościach życiowych.

Komu psy pomagają?

Psy są szkolone w zależności od funkcji, jakie będą pełnić. Mogą to być m.in.:

 • Pies przewodnik

- najbardziej znany spośród pomagających osobom z niepełnosprawnością. Jest to pies wyszkolony indywidualnie do pomoc osobie niewidomej lub niedowidzącej, który np. pomaga swobodnie poruszać się w przestrzeni publicznej.

 • Pies asystent

- zwany też serwisowym, to pies wyszkolony indywidualnie do pomocy osobie z niepełnosprawnością fizyczną, która nie jest w stanie wykonywać pewnych czynności dnia codziennego, jak np. zakładanie kurtki czy skarpetek, podniesienie przedmiotu, który upadł, zapalanie światła.

 • Pies szkolony do tego, by pomagać osobom niesłyszącym. Jego zadaniem jest informowanie właściciela o istotnych dźwiękach, np. dzwonku do drzwi, ale też
   o dźwięku syreny alarmowej.

 • Inne psy są też szkolone, by ostrzegać właściciela przed atakiem

epilepsji/niedocukrzenia. Pozwoli to przygotować się odpowiednio do ataku padaczki/ hiperglikemii.

Osoba niepełnosprawna korzystająca z pomocy psa asystującego ma prawo wstępu na teren Szpitala włącznie z budynkami administracyjnymi, poradniami i mieszczącymi odziały szpitalne. Warunkiem wstępu psa asystującego jest posiadanie przez osobę niepełno-sprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenia
 o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Certyfikat wydawany jest przez uprawniony do tego podmiot, prowadzący szkolenie psów asystujących. Najczęściej są to organizacje wpisane do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Osoba niepełnosprawna nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Przepisy pozwalają wchodzić z psem asystującym do obiektów użyteczności publicznej. Właściciel odpowiada za swojego psa. Zgodnie z art. 20a ust. 3 Ustawy o rehabilitacji, możliwość korzystania z uprawnień nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością
 z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Odpowiedzialność ta jest pełna i nie zależy od tego, czy dany czyn był zawiniony, czy też nie.

Uwaga!

Psa nie można dotykać, głaskać, rozpraszać - on jest w pracy.

Inne informacje i oświadczenia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.


Do pobrania:

deklaracja-dostepnosci.pdf