Projekty unijne


Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460 t.j. z dnia 2017.07.31 z późn. zm.) informuje o zawarciu Umowy o Partnerstwie w sprawie realizacji Projektu „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” oraz rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”, zwanego dalej „Projektem”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych e-Zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Podmiotem inicjującym Projekt oraz Partnerem wiodącym jest Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34.