Modernizacja Oddziału Onkologii i Chemioterapii wraz z wyposażeniem

Informacja ogólna o projekcie

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie informuje, że zrealizował projekt pn. „Modernizacja Oddziału Onkologii i Chemioterapii wraz z wyposażeniem w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie jako odpowiedź na wyzwania onkologiczne do 2030 roku”. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19, Działania 11.1 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPZP.11.01.00-32-0008/22-00 z dn. 23.02.2023 roku.

Nr projektu

RPZP.11.01.00-32-0008/22

Cele projektu

Projekt realizowany był w okresie 20.02.2023 r. – 28.12.2023 roku. Celem głównym inwestycji była poprawa jakości, dostępności, ciągłości oraz skuteczności opieki onkologicznej na obszarze woj. zachodniopomorskiego (w tym przede wszystkim Koszalina i terenów sąsiadujących) w kontekście działań naprawczych po pandemii COVID-19. Z kolei do celów szczegółowych projektów należały:

  • rozwój w Szpitalu opieki koordynowanej nad pacjentem onkologicznym,

  • dostosowanie infrastruktury Szpitala do wzrastającego popytu na diagnostykę i leczenie chorób onkologicznych,

  • dysponowanie odpowiednim, nowoczesnym i wydajnym sprzętem medycznym, dedykowanym opiece onkologicznej, pozwalającym na przeprowadzenie szybszej i precyzyjniejszej diagnostyki oraz na skuteczniejsze, kompleksowe leczenie,

  • podniesienie komfortu diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych,

  • podniesienie komfortu i ergonomii pracy kadry medycznej odpowiadającej w Szpitalu za diagnozowanie i leczenie schorzeń nowotworowych.

Wartość projektu

  • Wartość całkowita projektu: 13 019 741,91 zł

  • Wartość kwalifikowana projektu: 13 000 000,00 zł

  • Dofinansowanie z UE (EFRR): 13 000 000,00 zł

  • Wkład własny Szpitala: 19 741,91 zł.

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 objęty został jeden podmiot leczniczy w postaci Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory wynosiła 94 szt. i składały się na nią następujące urządzenia:

- aparat do mierzenia ciśnienia (10 szt.),

- aparat EKG (2 szt.),

- defibrylator (2 szt.),

- inhalator dla pacjentów (4 szt.),

- lampa do naświetlania promieniami podczerwieni (2 szt.),

- pulsoksymetr (10 szt.),

- rower rehabilitacyjny (1 szt.),

- ssak elektryczny (2 szt.),

- strzykawka automatyczna (6 szt.),

- termometr elektroniczny (3 szt.),

- pompa infuzyjna (20 szt.),

- kardiomonitor (5 szt.),

- łóżka szpitalne z materacem (23 szt.),

- stół zabiegowy (1 szt.),

- cyfrowy przewoźny aparat RTG z ramieniem C (1 szt.),

- aparat USG (1 szt.),

- wysokospecjalistyczny aparat USG do diagnostyki nowotworów piersi (1 szt.).

Wartość kwalifikowana ww. sprzętu medycznego wyniosła 2 430 585,76 zł. Ponadto w wyniku realizacji projektu kompleksowo zmodernizowano i doposażono w niezbędne, nowo wyposażenie medyczne i niemedyczne Oddział Onkologii i Chemioterapii.