Modernizacja Oddziału Onkologii i Chemioterapii wraz z wyposażeniem

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Modernizacja Oddziału Onkologii i Chemioterapii wraz z wyposażeniem  w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie  jako odpowiedź na wyzwania onkologiczne do 2030 roku”

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie informuje o realizacji Projektu: Modernizacja Oddziału Onkologii i Chemioterapii wraz z wyposażeniem w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie jako odpowiedź na wyzwania onkologiczne do 2030 roku”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Umowa nr RPZP.11.01.00-32-0008/22-00

Szacowany całkowity koszt inwestycji: 13 000 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 13 000 000,00 zł

Cel główny projektu

Poprawa jakości, dostępności, ciągłości i skuteczności opieki onkologicznej na obszarze
woj. zachodniopomorskiego (w tym przede wszystkim Koszalina i terenów sąsiadujących)
 w kontekście działań naprawczych po pandemii COVID-19.

Cele szczegółowe projektu

  • rozwój w Szpitalu opieki koordynowanej nad pacjentem onkologicznym,
  • dostosowanie infrastruktury Szpitala do obowiązujących przepisów i wzrastającego popytu na diagnostykę i leczenie chorób onkologicznych,
  • dysponowanie odpowiednim, nowoczesnym i wydajnym sprzętem medycznym, dedykowanym opiece onkologicznej, pozwalającym na przeprowadzenie szybszej i precyzyjniejszej diagnostyki oraz na skuteczniejsze, kompleksowe leczenie,
  • podniesienie komfortu diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych,
  • podniesienie komfortu i ergonomii pracy kadry medycznej odpowiadającej w Szpitalu za diagnozowanie i leczenie schorzeń nowotworowych.

Planowane efekty projektu

W efekcie realizacji projektu kompleksowej modernizacji poddany zostanie Oddział Onkologii i Chemioterapii funkcjonujący w strukturach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Efektem modernizacji będzie m.in. przyspieszenie wdrożenia rehabilitacji onkologicznej oraz usprawnienie i przyspieszenie diagnostyki chorób nowotworowych oraz kwalifikacji do leczenia. Skróci się też czas oczekiwania na poszczególne świadczenia onkologiczne realizowane na Oddziale. Jednocześnie usprawni to monitorowanie pacjentów onkologicznych. Modernizacja Oddziału pozwoli także na wdrożenie rehabilitacji pacjenta we wczesnej fazie leczenia. Poprawa warunków lokalowych, umożliwiających dostęp do łóżka
z trzech stron, oraz higieniczno-sanitarnych, pozwoli na prowadzenie rehabilitacji indywidualnej w komfortowym otoczeniu. Ponadto w Oddziale utworzony zostanie gabinet psychologa, który zapewni wsparcie każdemu pacjentowi indywidualnie. Podjęte działania pozwolą na znaczącą poprawę warunków pobytu i leczenia pacjentów, jak również komfortu pracy personelu zatrudnionego w tej komórce. Ponadto planuje się także doposażenie Oddziału m.in. w 202 szt. nowoczesnej aparatury medycznej i niezbędnego wyposażenia medycznego (co usprawni i przyśpieszy proces diagnostyki i leczenia nowotworowego
 w Placówce), a także w komplet nowego wyposażenia meblowego.