Wyposażenie SOR 2018

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie informuje o realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie”. Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0353/18-00 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Cele projektu

Do celów głównych niniejszego projektu należą:

1) Wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa zachodniopomorskiego (poprzez doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną w SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie),

2) Podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa zachodniopomorskiego (poprzez inwestycje w zakup nowego sprzętu medycznego do Szpitala),

3) Poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia (w szczególności dzieci i nieletniej młodzieży).

Efekty projektu

Bezpośrednim, materialnym i mierzalnym efektem realizacji niniejszego przedsięwzięcia będzie liczba zakupionego nowoczesnego sprzętu medycznego (11 szt.) dedykowanego ratowaniu życia i zdrowia dzieci, którym doposażony zostanie Szpitalny Oddział Ratunkowy funkcjonujący w strukturach Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, a z którego skorzystają przede wszystkim najmłodsi pacjenci (dzieci i nieletnia młodzież) tej komórki, przyjmowani w ramach kontraktu Placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wśród planowanej do zakupu aparatury medycznej znajdują się: kardiomonitor (1 szt.), defibrylator (1 szt.), respirator (1 szt.), aparat USG (1 szt.), pompa infuzyjna (4 szt.), aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych (1 szt.), zestaw do trudnej intubacji (1 szt.) oraz aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta (1 szt.).

Szacowany całkowity koszt inwestycji: 357 500,00 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE: 303 875,00 PLN (85%)

Planowany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2019 roku.

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju