Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Inspektor

mgr Jan Tworek

  • Centrala: 94 34 88 400
  • Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej: 94 34 88 138

Do zadań inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej należą:

  • przedkładanie Dyrektorowi informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania występujących zagrożeń;
  • nadzór nad formami zewnętrznymi w zakresie prawidłowości wykonania przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z podpisanymi umowami;
  • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach szpitala;
  • opracowywanie analiz, opinii z karesu ochrony przeciwpożarowej mających na celu zapobieganie pożarom i innym miejscowym zagrożeniom;
  • udział w odbiorach inwestycyjnych obiektów, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych;
  • przekazywanie meldunków o zaistniałych pożarach, analizowanie przyczyn powstawania pożarów i ich skutków wspólnie ze służbami technicznymi;
  • analizowanie stanu wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy, instrukcje przeciwpożarowe, tablice informacyjne i ostrzegawcze;
  • prowadzenie szkoleń pracowniczych i czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników obowiązujących przepisów p/pożarowych.

Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.