Przyjęcie pacjenta do Szpitala

Udzielenie pomocy medycznej, przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, konsultacji lekarskich oraz wszelkich formalności związanych z przyjęciem pacjentów dokonywane jest w odpowiednich izbach przyjęć (ogólnej, dziecięcej, zakaźnej, ginekologiczno-położniczej). Każda izba jest dobrze oznakowana, usytuowana na parterze poszczególnych obiektów Szpitala. Na każdej z izb przyjęć zatrudniony jest doświadczony i wysoko kwalifikowany personel lekarze, pielęgniarki, ratownicy, sanitariusze. Wszystkie osoby zatrudnione w tych jednostkach zaopatrzone są w czytelne, widoczne identyfikatory zawierające informacje na temat: danych osobowych, zajmowanego stanowiska, oraz miejsca pracy.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych

Świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2020.1398 t.j. z dnia 2020.08.14)


Art. 57.1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Art. 58 Świadczeniobiorca ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.
Art. 60 W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Przed wykonaniem wszystkich czynności diagnostyczno-leczniczych i pielęgnacyjnych Pacjent lub członek jego rodziny powinien przedstawić pracownikom izby przyjęć:

  • skierowanie do szpitala,
  • dokument uprawniający do bezpłatnego wykonywania świadczeń.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem do szpitala Pacjent kierowany jest do rozbieralni, gdzie pozostawia za pokwitowaniem swoje ubrania, skąd przekazywane są one do magazynu rzeczy chorych. Istnieje również możliwość zabezpieczenia rzeczy wartościowych. Za przekazanie ich do depozytu Pacjent otrzymuje także pokwitowanie. W przypadku stanu zdrowia, który uniemożliwia podjęcie decyzji co do losów Jego pieniędzy i rzeczy wartościowych depozyt spisywany jest komisyjnie, a pokwitowanie dołączane jest do historii choroby pacjenta. Aby skrócić czas przyjęcia do oddziału oraz otoczyć Pacjentów profesjonalną i życzliwą opieką każdy z nich przekazany zostaje do odpowiedniego oddziału przez pracowników izby przyjęć (pielęgniarki, ratowników medycznych, sanitariuszy). Chory w stanie zagrożenia życia przekazywany jest do oddziału lub na blok operacyjny w asyście zespołu anestezjologicznego. W oddziale szpitalnym Pacjentem zaopiekuje się pielęgniarka odcinkowa, która wskaże miejsce na sali, zapozna z Pacjentami, poinformuje o zwyczajach panujących na oddziale, Prawach Pacjenta, czekających Go czynnościach i zabiegach, możliwości kontaktu z bliskimi. Do pielęgniarek kierować można pytana, uwagi i prośby. Na oddziałach, w których wykonywane są zabiegi operacyjne Pacjent otrzymuje specjalną koszulę chirurgiczną. W przypadku kiedy Chory nie oczekuje na zabieg i nie posiada własnej pidżamy oraz szlafroka - otrzymuje je w szpitalu.