Walka z pandemią COVID-19 i jej skutkami zdrowotnymi - 2023

Informacja ogólna o projekcie

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie informuje, że zrealizował projekt pn. „Zakup dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami zdrowotnymi”. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPZP.07.07.00-32-N003/23-00 z dn. 10.05.2023 roku.

Cel projektu

Projekt realizowany był w okresie 04.02.2020 r. – 31.12.2023 r. i miał na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się, diagnozowanie i leczenie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, jak również walkę ze skutkami zdrowotnymi wywołanymi przez pandemię COVID-19 w kontekście wprowadzania działań naprawczych.

Wartość projektu

Wartość kwalifikowana projektu: 7 541 172,93 zł

Dofinansowanie z UE, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 6 409 996,98 zł

Wkład własny Szpitala: 1 131 175,95 zł

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 objęty został jeden podmiot leczniczy w postaci Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 wyniosła 7 541 630,59 zł.

W efekcie realizacji niniejszego projektu, w latach 2020-2022 Szpital zakupił na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami zdrowotnymi:

1) sprzęt medyczny i wyroby jednorazowego użytku, w tym:

 • aparat do EKG (4 szt.); - aparat do mierzenia ciśnienia (5 szt.);
 • aparat do mierzenia ciśnienia: elektryczny wraz z wyposażeniem (3 szt.);
 • aparat do profilaktyki p/zakrzepowej (1 szt.);
 • aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej (24 szt.);
 • centrala do monitorowania (1 szt.);
 • defibrylator z wyposażeniem (1 szt.);
 • fiberoskop intubacyjny (1 szt.);
 • instalacje i butle tlenowe (4 szt.);
 • kamery z detektorem ruchu na stanowiska IT oraz konsole zbiorcze monitorowania IT (1 komplet);
 • kardiomonitor (1 szt.);
 • łóżko, w tym łóżko OIOM wraz z materacem (7 szt.);
 • materace p/odleży nowe (25 szt.);
 • monitory, np. do znieczulenia, hemodynamiczny, OIT, przenośny (2 szt.);
 • pompa infuzyjna - różne rodzaje, wraz z wyposażeniem (8 szt.);
 • pościel med. (1 komplet);
 • pulsoksymetr (36 szt.);
 • reduktory tlenowe (11 szt.);
 • ssak mobilny lub ścienny (3 szt.);
 • stetoskopy (13 szt.);
 • worki ambu wraz z wyposażeniem (45 szt.);
 • wyroby med. jednorazowego użytku, w szczególności gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony, przyłbice, chusteczki, spraye, fartuchy chirurgiczne wodoodporne, maski chirurgiczne, czepki, maski panoramiczne, filtry do masek panoramicznych (1 komplet);
 • zestawy do drenażu klatki piersiowej (trokar) (3 szt.);
 • zestawy do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego (1 komplet);

2) środki do dezynfekcji, w tym:

 • autoklaw (1 szt.);
 • lampa bakteriobójcza (10 szt.);
 • myjka ultradźwiękowa (1 szt.);
 • pojemniki i worki na odpady (1 komplet);
 • sprzęt do dezynfekcji powierzchni (2 szt.) z kompletem płynów.

3) wyposażenie obiektowe i budowlane, w tym:

 • agregat chłodniczy (1 szt.);
 • konsole pielęgniarskie i szyby izolacyjne konsoli pielęgniarskich (3 szt.).

4) wyposażenie laboratorium, w tym:

 • komora laminarna (1 szt.);
 • odczynniki i testy do wyk. badań w kierunku SARS-COV-2 (1 komplet);
 • środki do dezynfekcji dla ludzi (1 komplet);
 • środki do dezynfekcji pomieszczeń (1 komplet);
 • środki do dezynfekcji sprzętu med. (1 komplet);
 • zestaw odczynników do izolacji wirusowego RNA z materiału klinicznego (1 komplet);
 • zestaw pipet automatycznych (1 komplet) z końcówkami i próbówkami (1 komplet).

 

Ponadto w 2023 roku Szpital dokonał zakupu następujących sprzętów i wyposażenia medycznego w celu walki ze skutkami zdrowotnymi pandemii COVID-19:

1) aparat USG do badań kardiologicznych na rzecz Poradni Kardiologicznej (1 szt.);

2) aparat USG do badań urologicznych na rzecz Poradni Urologicznej (1 szt.);

3) aparat USG do badań diagnostycznych w zakresie chorób onkologicznych na rzecz Przychodni Onkologicznej (1 szt.);

4) myjnia dezynfektor na rzecz Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego (1 szt.);

5) myjnia endoskopowa na rzecz Pracowni Endoskopowej (1 szt.);

6) zamrażarka laboratoryjna na rzecz Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej (1 szt.);

7) stół operacyjny dla Bloku Operacyjnego Ginekologii (1 szt.);

8) mikrotom automatyczny dla Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej.

Poniżej znajdują się zdjęcia zakupionych w 2023 roku przez Szpital w ramach projektu przedmiotowego środków trwałych.1) Zdjęcie aparatu USG do badań echokardiograficznych
2) Zdjęcie myjni endoskopowej
3) Zdjęcie aparatu USG do badań urologicznych
5) Zdjęcie stołu operacyjnego
6) Zdjęcie myjni dezynfektor