Wyposażenie SOR

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie informuje o zakończeniu realizacji projektu:

Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych oraz wyposażenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika”

współfinansowanego w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Cele projektu: 

Wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.

Podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rezultat projektu: 

Bezpośrednim i materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia jest liczba zakupionego sprzętu

- 86 szt., w tym sprzęt medyczny i administracyjno-socjalny. Wyposażenie w nową aparaturę medyczną z pewnością przyczyni się do poprawy funkcjonalności tego Oddziału, co z kolei pozytywnie wpłynie na poprawę efektywności działania całego systemu ratownictwa medycznego.

Nr umowy POIS.09.01.00-00-0215/17-00/41/2017/1448

Całkowity koszt inwestycji 1.538.249,11 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1.307.511,74 PLN (85%)Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych oraz wyposażenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika”

Cele projektu
Wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Efekty projektu
Bezpośrednim i materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia jest liczba zakupionego sprzętu do Szpitalnego Oddziała Ratunkowego. Wyposażenie w nową aparaturę medyczną SOR z pewnością przyczyni się do poprawy funkcjonalności tego Oddziału, co z kolei pozytywnie wpłynie na poprawę efektywności działania całego systemu ratownictwa medycznego.

Całkowity koszt inwestycji 1.538.249,11 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1.307.511,74 PLN


Pobierz plakat.

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w     ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i    Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej,     informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych,     tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia     nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem     formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju