Aktualności

09 lutego 2018

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z §16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. – Dz.U. 2014.1490), ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: WYDZIERŻAWIENIE POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 33,00 m2 Przedmiot dzierżawy Pomieszczenia znajdujące się w przyziemiu budynku internistycznego Szpitala, który jest częścią nieruchomości oznaczonej działką nr 4/7, położonej w obrębie nr 19 miasta Koszalina przy ul. Chałubińskiego 7, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 67293. Opis nieruchomości Pomieszczenia wyposażone są w podstawowe media, tj. instalację wod.-kan., elektryczną, ciepłowniczą. Przeznaczenie pomieszczeń i sposób jej zagospodarowania W dzierżawionych pomieszczeniach dzierżawca poprowadzi bufet gastronomiczny dla potrzeb pacjentów, osób odwiedzających oraz dla pracowników. Termin trwania dzierżawy Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 6 lat licząc od daty podpisania umowy. Umowa zawarta zostanie w terminie do 30 dni od zamknięcia przetargu. Termin rozpoczęcia działalności, o której mowa w pkt 3 Do 90 dni od daty podpisania umowy dzierżawy. Terminy wnoszenia czynszu i innych opłat Czynsz z tytułu dzierżawy, podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu korzystania z mediów rozliczane będą w cyklu miesięcznym. Zasady aktualizacji opłat • Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegać zmianie każdego roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. • Podatek od nieruchomości będzie podlegać zmianie wg stawek określanych przez Urząd Miasta Koszalina. Opłaty z tytułu korzystania z mediów będą podlegać zmianie wg stawek obowiązujących Szpital. Informacja o dzierżawie pomieszczeń została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicach informacyjnych Szpitala. Cena wywoławcza Cena wywoławcza: 46.759,68 zł brutto / 6 lat. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 470,00 zł. Obciążenia nieruchomości Nieruchomość nie jest obciążona. Termin i miejsce składania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przetargowych Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7 w Koszalinie do dnia 13.03.2018 r. do godz. 10,00 Termin i miejsce przetargu Przewodniczący komisji przetargowej sprawdzi na podstawie złożonych dokumentów czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikują się do uczestnictwa w licytacji. Informacje te przekazuje uczestnikom przetargu i rozpoczyna się licytacja. Otwarcie przetargu i licytacja odbędzie się dnia 13.03.2018 r. o godz. 10,30 w siedzibie Szpitala – Sala Narad obok sekretariatu. Wadium Wadium w wysokości 2.337,98 zł. należy wnieść w pieniądzu w terminie do 08.03.2018 r. na konto: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie BOŚ O/Koszalin nr 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn. Informacja na temat przetargu Szczegółowe Warunki Przetargu dostępne są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala – Budynek Techniczny p. 5, tel. 94-34-88-154 (152).

Więcej informacji
Dzień Chorego
09 lutego 2018

XXVI Światowy Dzień Chorego

XXVI Światowy Dzień Chorego

Więcej informacji
Zdjęcia Zakład opieki zdrowotnej
24 stycznia 2018

Ogólnopolski Konkurs na Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem "Najlepsze praktyki 2016, czyli innowacyjne działania na rzecz uśmiechu pacjentów". W publikacji tej opisane zostały działania Zakładów Opieki Zdrowotnej podejmowane na rzecz pacjentów. Jednocześnie są to działania, które zostały wyróżnione w ramach Ogólnopolskiego Konkurs na Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta. Wśród tych wyróżnionych placówek, III miejsce zajął nasz Szpital.

Więcej informacji
Wigilijna wizyta zdjęcia
28 grudnia 2017

Wigilijna wizyta Mikołaja

Od dawien, dawien wiadomo, że w Wigilię Bożego Narodzenia cuda się zdarzają...

Więcej informacji
Rycerze i mundurowi z prezentami zdjęcia
27 grudnia 2017

Rycerze i mundurowi z prezentami

Koszalińska Kompania Rycerska i funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Koszalinie z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK CZERWONA MILA - w dniu 20 grudnia 2017 r. - odwiedzili Oddział Dziecięcy. Rycerze pasowali dziewczynki na damy dworu walczące z chorobą, a chłopców na rycerzy, którzy otrzymali certyfikaty opatrzone rycerską pieczęcią. Zaprezentowali też swoje zbroje, które dla dzieci stanowiły niebywałą atrakcję. Członkowie kompani rycerskiej, jak i Klubu Czerwona Mila, przekazali upominki na rzecz oddziału w postaci zabawek, książeczek, malowanek, gier oraz artykułów papierniczych.

Więcej informacji
Świąteczne Życzenia
21 grudnia 2017

Świąteczne życzenia

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia, jest taka moc, co smutek w radość przemienia, jest taka siła, co spełnia marzenia... To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia”

Więcej informacji
Zdjęcie Teatrzyk św. Mikołaj
15 grudnia 2017

teatrzyk "Legenda o Św. Mikołaju"

13 grudnia 2017 r. w Oddziale Dziecięcym wystawiony został teatrzyk "Legenda o Świętym Mikołaju" w wykonaniu krakowskiego Teatru Bammbaamm. Dzieci dowiedziały się skąd pochodzi Mikołaj, skąd wzięła się tradycja obdarowywania prezentami i jak w innych krajach wygląda ten zwyczaj. Oczywiście nie zabrakło prezentów, wspólnej zabawy i śpiewów.

Więcej informacji
Zdjęcia Strażaków i Ratowników Medycznych
13 grudnia 2017

Strażacy i ratownicy medyczni w Oddziale Dziecięcym

W dniu 12 grudnia 2017 r. strażacy z Państwowej Straży Pożarnej - Jednostki Nr 1 - w Koszalinie oraz studenci 1 roku ratownictwa medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, aby umilić pobyt naszym małym pacjentom odwiedzili Oddział Dziecięcy. Strażacy podjechali pod szpital wozem bojowym, dokonali prezentacji uposażenia strażaka podczas akcji ratowniczej, opowiedzieli o swojej pracy, pozwolili dzieciom przymierzyć kask, obejrzeć butlę z tlenem i zrobić sobie z nimi wspólne zdjęcie. Na koniec wóz strażacki zaprezentował się w pełnym oświetleniu, w takim, w jakim wyrusza na akcję ratowniczą, z użyciem sygnału dźwiękowego. Ratownicy medyczni, w pracy indywidualnej w salach, z kolei opowiedzieli o swojej pracy i zachęcali dzieci do wspólnej zabawy.

Więcej informacji
karetka dla noworodka i wcześniaka zdjęcie
13 grudnia 2017

Dorzuć piątaka na karetkę dla noworodka i wcześniaka

Dzięki naszemu wsparciu zwiększamy szanse najmłodszych pacjentów na lepsze życie.

Więcej informacji