Aktualności

Zdjęcia teatrzyk
29 września 2017

Bajki Andersena w Oddziale Dziecięcym - teatrzyk

27 września 2017 r. w Oddziale Dziecięcym naszego szpitala, gościnnie wystąpił Prekursor Artystyczny Bammbaamm Theater ze spektaklem „Andersen mniej znany, czyli opowieści o groszkach, królewiczach, królewnach i o miłości”. Barwnie przedstawiona historia pięciu groszków z jednego strączka, opowiedziana przez samego Andersena, która płynnie splatała się z wątkami znanych bajek. Ciekawa choreografia, barwne stroje, wartka akcja, do której zostały włączone dzieci, rozbawiła naszych małych pacjentów i pozwoliła – choć na chwilę – zapomnieć o chorobie.

Więcej informacji
22 września 2017

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, 75-581 KOSZALIN Adres email:szpital@swk.med.pl zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia), w: rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA zakres podstawowy: ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY na obszarze: MIASTO I GMINA POLANÓW Okres obowiązywania umowy od 01.10.2017 r. do 30.06.2021 r. Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1. Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w: Zarządzeniu nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.08.2017r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.86 j.t. ze zm.). Materiały informacyjne będą dostępne od dnia 22.09.2017 r. w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Dział Jakości i Marketingu w godz. 7:25 – 15:00 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.swk.med.pl. Oferty pisemne należy składać wyłącznie na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych szczegółowych warunków w zaklejonych kopertach z napisem ”Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”, ponadto koperta powinna zawierać nazwę firmy Oferenta. Oferta musi być napisana w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:25–15:00 w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika, Koszalin, ul. Chałubińskiego 7, do dnia 29.09.2017 do godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie dnia 29.09.2017 r. o godz. 10:00. Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie: www.swk.med.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie dnia 29.09.2017 r. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania protestu i skargi dotyczącej konkursu ofert.

Więcej informacji
15 września 2017

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 5- 7, zgodnie z § 40 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity – Dz. U. 2015.1774 ze zm. /, oraz rozdz. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jednolity – Dz. U. 2004.207.2108 ze zm. / ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: dzierżawę powierzchni ściennej w celu zainstalowania systemu telewizji szpitalnej Przedmiot dzierżawy Sale pacjentów znajdują się w budynkach Szpitala usytuowanych na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 4/7, położonej w obrębie nr 19 miasta Koszalina przy ul. Chałubińskiego 5- 7, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 67293. Nieruchomość nie jest obciążona. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: Montaż urządzeń do odbioru telewizji szpitalnej. Czas trwania dzierżawy: 10 lat licząc od daty podpisania umowy Zasady wyboru oferty: Celem przetargu pisemnego nieograniczonego jest wybór spełniającej postawione wymagania formalno-prawne najkorzystniejszej oferty o najwyższej stawce za dzierżawę powierzchni ściennej na instalację stu odbiorników TV do odbioru telewizji szpitalnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi na okres 10 lat. Wywoławcza stawka netto za dzierżawę powierzchni ściennej na instalację stu odbiorników TV do odbioru telewizji szpitalnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi na okres 10 lat wynosi 420.000,00 zł netto. Wadium: Obowiązuje wniesienie wadium w wysokości 42.000,00 zł. Wadium ma być wniesione w pieniądzu / PLN / na konto: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie BOŚ O/Koszalin nr konta 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001. Wadium należy wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu przetargu, tj. do 25 września 2017 r. przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Szpital będzie uważał za skutecznie wniesione tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu na wniesienie wadium. Na dowodzie wpłaty musi zostać umieszczona adnotacja: „Przetarg na dzierżawę powierzchni ściennej”. Termin i miejsce składania dokumentów: Do 29 września 2017 r. do godz. 11,00 w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej w sposób następujący: „Oferta na dzierżawę powierzchni ściennej w salach pacjentów w celu zainstalowania systemu telewizji szpitalnej”. Termin i miejsce przetargu: Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej: a) W części jawnej - komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do części niejawnej przetargu, b) Termin i miejsce części jawnej przetargu - 29 września 2017 r. godz. 12,00 w sali narad Szpitala. 8.Szpital zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala – Budynek Techniczny p. 5, tel. 94-34-88-154 / 152 /. Osoba do kontaktu: mgr inż. Hanna Szlachta – kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – tel. 94-3488154

Więcej informacji
14 sierpnia 2017

Kampania przeciw korupcji

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie bierze udział w kampanii Ministerstwa Zdrowia realizowanej w ramach "Rządowego Programu Przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019".

Więcej informacji
Zdjęcia ze spektaklu
11 sierpnia 2017

Spektakl w Oddziale Dziecięcym

Po raz kolejny, 10 sierpnia 2017 r., aktorzy z Teatru za Jeden Uśmiech umilili pobyt naszym małym pacjentom z oddziałów dziecięcych. „Świerszcz Maurycy i banda Komara” to zabawna historia, która wywołała wśród widzów uśmiech i pozwoliła, choć na chwilę zapomnieć o chorobie

Więcej informacji
Dyplom
03 lipca 2017

Ogólnopolski Konkurs ZOZ "Z uśmiechem po zdrowie" - III miejsce Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

„Z uśmiechem po zdrowie” O tym jak ważny jest śmiech wie każdy z nas, gdyż tylko śmiech dziecka jest niepowtarzalny, szczery i tak fantastyczny. Kiedy dziecko się śmieje, to znaczy, że jest szczęśliwe. Tym uśmiech bardzo często zaraża nie tylko dzieci, ale także dorosłych. I stąd wziął się pomysł na projekt realizowany przez nasz szpital „Z uśmiechem po zdrowie”. Pobyt dzieci w oddziałach szpitalnych zawsze związany jest ze stresem i lękiem. Dlatego celem podejmowanych przez nas działań jest zminimalizowanie stresu i lęku związanego z przyjęciem i hospitalizacją w szpitalu oraz stworzenie atmosfery sprzyjającej poprawie stanu zdrowia. Podejmujemy działania, dzięki którym dzieci wracają do zdrowia w przyjaznym otoczeniu, wspierani przez wykwalifikowany i odpowiednio przygotowany personel. Mają do dyspozycji w pełni wyposażoną świetlicę, sprzęt multimedialny, zabawki, gry, książki i artykuły papiernicze. Dodatkowo współpracujemy z artystami, instytucjami, fundacjami przy organizacji różnych akcji na rzecz naszych dzieci. Chcemy, aby każde dziecko od momentu przyjęcia do szpitala czuło się dobrze i bezpiecznie. W ramach podejmowanych działań organizujemy min.: Dzień Dziecka, Mikołajki, Teatrzyki, Dzień Pluszowego Misia we współpracy z Policją, spotkania z rycerzami z Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej. Ponadto uczestniczymy w przedsięwzięciach: terapeutyczne Lalki Kiwanis, Kubusiowe Szpitale, Bajki Samograjki, Malowanie z Cukinem. Realizowany Projekt „Z uśmiechem po zdrowie” ma na celu Uśmiech i radość dzieci. Bo przecież nie ma piękniej wyrażonego słowa Dziękuję niż uśmiech na buźce dziecka. I ten uśmiech właśnie jest dla nas motywatorem do podejmowania kolejnych wyzwań, przedsięwzięć i akcji na rzecz naszych najmłodszych pacjentów.

Więcej informacji
28 czerwca 2017

Ogłoszenie o konkursie

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań diagnostyki molekularnej i genetycznej (CPV:85145000-7) dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Więcej informacji
Zdjęcia występu
20 czerwca 2017

Prekursor Artystyczny i Muszkieterowie Szpiku w Oddziale Dziecięcym

Oddział Dziecięcy ponownie rozweselał, a to za sprawą dwóch wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim tygodniu. Aktorzy Prekursora Artystycznego w dniu 13.06.2017 r. wystawili zabawny spektakl pt: „Sportowe życie, czyli Jeż V Jeżozwierz”, a Muszkieterowie Szpiku, 19.06.2017 r. , zorganizowali zabawy w ramach akcji „Uśmiech Dziecka”. Pod postacią bohaterów z bajki o Smurfach, zabawiali naszych małych pacjentów poprzez wspólne rysowanie, czy też „zamykanie” w bańkach mydlanych.

Więcej informacji
Zdjęcia zabawy z harcerzami
05 czerwca 2017

Zabawy z harcerzami w Oddziale Dziecięcym

W dniu 2 czerwca 2017 r. Oddział Dzieci Starszych naszego Szpitala odwiedziła grupa harcerzy wraz z komendantem z Hufca Ziemi Koszalińskiej. W gronie naszych małych pacjentów zorganizowali zabawy dmuchania baloników i zwijania ich w różne kształty. Przeprowadzili również zajęcia kreatywne, włączając do zabawy wszystkie dzieci. Dzięki takiej inicjatywie nasi mali pacjenci mogli – choć na chwilę – zapomnieć o chorobie, a na ich twarzach pojawił się uśmiech.

Więcej informacji
Dzień Dziecka zdjęcia
02 czerwca 2017

Dzień Dziecka w szpitalu

W dniu 1 czerwca 2017 r. w Szpitalu obchodzony był Dzień Dziecka. Oddział Dzieci Starszych odwiedziła młodzież, wraz z nauczycielkami, z Zespołu Szkół Nr 7 w Koszalinie (Budowlanka), przekazując – zebrane przez siebie – wspaniałe upominki w postaci zabawek oraz artykułów papierniczych. Później, zabawny duet Klauni Kulki odwiedził naszych małych pacjentów zarówno w salach chorych, jak i na świetlicy. Wizyta tych, jakże przesympatycznych, Klaunów wywołała uśmiech na każdej buzi, zarówno tych małych dzieci, jak i znacznie większych. Nie zabrakło wesołej zabawy, dmuchania baloników oraz drobnych prezentów, które ufundował szpital oraz Pani Sylwia Pruszewicz z Apteki Pod Filarami w Koszalinie.

Więcej informacji