Oddział Kardiologii

Koordynator Oddziału

dr n. med. Elżbieta Zinka

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Wioletta Góra

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Pracownia Holtera: 94 34 88 146
 • Sterownia: 94 34 88 370
 • Pracownia USK: 94 34 88 209
 • Gabinet Lekarski II p.: 94 34 88 373
 • Punkt Pielęgniarek: 94 34 88 293
 • Punkt Pielęgniarek: 94 34 88 296
 • Koordynator: 94 34 88 399
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 94 34 88 343
 • Pracownia Elektrofizjologii: 94 34 88 367
 • Sekretariat: 94 34 88 411

NASZ PERSONEL

Lekarze:

 • dr n. med. Elżbieta Zinka
 • dr n. med. Andrzej Biskupski
 • dr n. med. Piotr Sielicki
 • dr n. med. Krzysztof Krzyżanowski
 • Dariusz Bastrzyk
 • Małgorzata Bednarz-Priadka
 • Anna Burda
 • Wojciech Zboiński
 • Marek Gąsecki
 • Konrad Rydwelski
 • Rafał Nowakowski
 • Joanna Kudzińska
 • Karolina Zakutyńska-Kowalczyk
 • Krzysztof Patyński
 • Małgorzata Krajewska-Błaszczyk
 • Maciej Redwanc
 • Piotr Domaracki
 • Dominika Wydziałkowska
 • Mikita Volkau

Pozostały personel:

 • pielęgniarki - 33
 • pozostały personel - 13

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Pracownia USK
 • Pracownia Holterowska
 • Pracownia Prób Wysiłkowych
 • Pracownia Elektroterapii
 • Pracownia Badań Naczyń i Serca
 • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Zaburzeń Rytmu
 • Poradnia Kardiochirugiczna

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • ostry zawał serca
 • inne ostre i podostre post. chor. niedokr. serca
 • przebyty zawał serca
 • inne post. przewlekł. choroby niedokrwistości serca
 • nadciśnienie tętnicze samoistne
 • nadciśnienie tętnicze wtórne
 • ostre zapalenia osierdzia
 • kardiomiopatie
 • wady zastawki dwudzielnej
 • wady zastawki tętnicy głównej
 • inne wady zastawek serca
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego
 • zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia przewodnictwa
 • niewydolność krążenia sercowo pochodna
 • miażdżyca
 • tętniak tętnicy głównej
 • ostry zespół płucno-sercowy
 • przewlekły zespół płucno-sercowy
 • inne choroby krążenia płucnego
 • zaburzenia przemiany lipidów
 • inne wady wrodzone serca
 • niepraw. opuszki i niepraw. przegr. serca
 • inne wady wrodzone układu krążenia
 • zapalenie płuc
 • zapalenie oskrzeli przed.
 • choroba wrzodowa żołądka
 • choroba wrzodowa dwunastnicy
 • choroby trzustki
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy z wolem lub bez
 • niedokrwistość z niedoboru żelaza
 • leczenie ostrego zawału serca
 • leczenie choroby niedokrwiennej serca
 • leczenie nadciśnienia tętniczego
 • leczenie zaburzeń rytmu i przewodnictwa
 • leczenie chorób zapalnych i niezapalnych mięśnia sercowego
 • leczenie ostrej i przewlekłej choroby reumatycznej
 • implantacja stymulatorów
 • koronarografia
 • koronaroplastyka
 • kwalifikacja do operacji wad serca wrodzonych
 • kwalifkacja do operacji wad serca nabytych
 • kwalifikacja do badań angiokardiograficznych
 • kwalifikacja do przeszczepu serca
 • kwalifikacja do wszczepiania stymulatorów serca
 • nakłucie jamy brzusznej
 • nakłucie mostka
 • nakłucie worka osierdziowego
 • nakłucie jamy opłucnej
 • kardiowersja i defibrylacja elektryczna
 • założenie czasowej stymulacji serca
 • nakłucie żył centralnych
 • badanie echokardiograficzne z kolorowym Dopplerem
 • próba wysiłkowa na bieżni
 • Próby obciążeniowe farmakologiczne (np. próba dobutaminowa)
 • badanie Holtera EKG
 • badanie Holtera ciśnieniowego
 • badanie EKG
 • kontrola wszczepionych stymulatorów
 • diagnostyka chorych z wadami serca wrodzonymi
 • diagnostyka z wadami serca nabytymi
 • diagnostyka choroby niedokrwiennej serca
 • diagnostyka nadciśnienia tętniczego (pierw. i wtór.)
 • diagnostyka chorób tętnic
 • diagnostyka krążenia płucnego
 • diagnostyka zapalnych i niezapalnych chorób serca
 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca
 • diagnostyka przewodnictwa
 • diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej