Szpital Wojewódzki w Koszalinie przeszedł z XX w XXI wiek. Najważniejsze inwestycje z ostatnich lat

Aktualności 09 marca 2023

Od 2005 roku, gdy Dyrektorem Szpitala został Andrzej Kondaszewski, w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie zainwestowano blisko 500 mln złotych. Z tego w latach 2010-2022 placówka zrealizowała inwestycje o łącznej wartości 242 mln złotych. Należy podkreślić, że Szpital otrzymuje ogromne wsparcie ze strony organu założycielskiego, jakim jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze strony Zarządu Województwa. To w dużej mierze fundusze unijne, ale też środki z budżetu województwa.

Wśród największych i jednocześnie najtrudniejszych inwestycji są te zrealizowane w okresie pandemii, gdy Szpital zmagał się z wieloma trudnościami - jako szpital hybrydowy walczył o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów pochodzących głównie z części wschodniej naszego województwa.

W chwili wybuchu pandemii Szpital rozpoczął (i jeszcze w pandemii zakończył!) gruntowną modernizację Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego. Modernizacja została przeprowadzona w ramach projektu pn. "Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej" realizowanego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Koszt inwestycji wraz z wyposażeniem to ok. 7 mln zł (Marszałek Województwa przeznaczył dodatkowo ponad 1 mln zł na wyposażenie Oddziału). Dzięki tej inwestycji region i mieszkańcy zyskali jeden z najnowocześniejszych oddziałów obserwacyjno – zakaźnych w kraju.

W okresie pandemii gruntowny remont przeszedł również Oddział Dziecięcy, Oddział Chirurgii Dziecięcej z Blokiem Operacyjnym, Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, Izba Przyjęć Dziecięca, a także Dział Żywienia. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt całej inwestycji to ponad 20 mln złotych, z czego większość to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane decyzją Zarządu Województwa.

Ponadto, dzięki wsparciu Samorządu Województwa i Zarządu Województwa Szpital zmodernizował Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej oraz Pracownię Endoskopową. Modernizacja Pracowni Endoskopowej została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 o nazwie: "Modernizacja oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie" - Przebudowa i doposażenie infrastruktury: Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej oraz Modernizacja Pracowni Endoskopowej. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie i Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz środków własnych Szpitala. Koszt Pracowni to ok. 3,5 mln złotych. Wartość całego projektu obejmującego też Oddział Obserwacyjno – Zakaźny to ponad 21 mln złotych.

Zamieszczamy szereg zdjęć, które pokazują, jak było i jak jest teraz, jak wiele zostało wykonane na terenie Szpitala i jak ogromna jest skala inwestycji.

![![1](![image](https://www.swk.med.pl/storage/app/media/1%20Dyrektor%20budowa%202011%20WZO.jpg))](https://www.swk.med.pl/storage/app/media/1%20Dyrektor%20budowa%202011%20WZO.jpg)

Począwszy od 1. zdjęcia, gdzie jest widoczna budowa Wielosalowego Zespołu Operacyjnego, która była realizowana w 2011 roku. Obecnie jest tu do dyspozycji 8 sal operacyjnych i 2 sale wybudzeń, gdzie trafiają pacjenci po zabiegach. Jest tu także nowocześnie wyposażona centralna sterylizatornia, która działa na potrzeby oddziałów szpitalnych. Wszystko jest skomputeryzowane. Zgodnie z wymogami sanitarnymi funkcjonuje tu tzw. strefa czysta i brudna. W tej części Szpitala działa też Oddział Neurochirurgii.

Istotnym i funkcjonalnym rozwiązaniem było wybudowanie łączników napowietrznych, które pozwoliły lepiej skomunikować oddziały szpitalne z blokiem operacyjnym oraz z SOR i Zakładem Diagnostyki Obrazowej. Dzięki temu nie trzeba przewozić pacjentów między budynkami; oznacza to zdecydowanie lepsze i bardziej komfortowe warunki dla pacjentów.

2

Na 2. zdjęciu widoczny jest teren jeszcze przed budową WZO; dziś z pewnością mało kto to pamięta. Można śmiało powiedzieć, że plac ten zmienił się nie do poznania.

3

4

Kolejne, 3. zdjęcie, to budowa wspomnianych łączników, rok 2011. Następnie można zobaczyć to, co udało się osiągnąć – zdjęcie 4. to Szpital dziś, łączniki napowietrzne i WZO.

5

Tu należy też przypomnieć, że nieco wcześniej, bo w 2010 roku – dzięki finansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego - została zakończona modernizacja Oddziału Patologii Ciąży i Neonatologii. Dzięki temu zmienił oblicze cały Oddział Położniczy, który zyskał też nowoczesny sprzęt, a mamy zyskały możliwość przebywania z pociechami w komfortowych warunkach 24 godziny na dobę. Cały Oddział został zlokalizowany w jednym pionie, razem z salami operacyjnymi. Budynek, w którym mieścił się „stary” Oddział, można zobaczyć na zdjęciu 5.

6

7

Zdjęcie 6. przedstawia SOR jeszcze przed remontem. Na zdjęciu 7. można zobaczyć, jak był budowany SOR w 2011 roku. Na marginesie – to był czas, gdy teren Szpitala Wojewódzkiego był jednym wielkim placem budowy; realizowano tu jednocześnie kilka dużych inwestycji, a ich skala i rozmach były imponujące. Efekty tego może dziś zobaczyć każdy pacjent, który tutaj trafia.

8

Zdjęcie 8. to SOR, który znamy, ten aktualny, nowoczesny i w pełni wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny. Nowy budynek SOR został oddany do użytku w 2012 roku; inwestycję udało się zrealizować dzięki funduszom z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

W tym okresie został też unowocześniony Zakład Diagnostyki Obrazowej, który w pełni ucyfrowiono. Badania są tu wykonywane bezpiecznie i w warunkach komfortowych dla pacjentów. Są tu dostępne dwa tomografy komputerowe, rezonans magnetyczny oraz nowoczesne aparaty radiologiczne i USG. Ponadto, dzięki wsparciu rządowemu, Szpital uzyskał dodatkowy tomograf komputerowy, który został zamontowany w pomieszczeniu SOR, które z kolei zostało wyremontowane dzięki wsparciu finansowemu ze strony samorządu województwa. Zmodernizowany również został Oddział Urologii.

9

10

Zdjęcie 9. przedstawia budowę bloku internistycznego, to rok 2011. Kolejna fotografia (10.) to pawilon internistyczny aktualnie; działa tu Oddział Wewnętrzny, ale też Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

Należy również przypomnieć rozwój Oddziału Onkologii. Cofając się nieco w latach - przełomowym był rok 2007, kiedy to po pożarze, do którego doszło w 2005 roku na terenie Szpitala, został otwarty po remoncie Oddział Onkologii (wcześniej funkcjonował jako: Oddział Wewnętrzny „A” z Pododdziałem Chemioterapii Onkologicznej oraz Oddział Wewnętrzny „B” z Pododdziałem Chemioterapii Hematoonkologicznej). W 2011 nastąpiło otwarcie Międzynarodowego Centrum Onkoterapii Euromedic. Dwa lata później, w 2013, to czas otwarcia budynku konsorcjum i Pracowni Gamma Kamery.

Rok 2017 to otwarcie Oddziału Dziennego Chemioterapii i Pracowni Leku Cytotoksycznego po modernizacji. Oddział Dzienny Chemioterapii służy pacjentom z rozpoznaną chorobą nowotworową i przeznaczony jest do leczenia systemowego w trybie ambulatoryjnym, czyli dziennym i niewymagającym noclegu związanego z leczeniem. Szpital ściśle współpracuje z Międzynarodowym Centrum Onkologii AFFIDEA, co umożliwia leczenie skojarzone z zastosowaniem radiochemioterapii.

11

12

13

14

Minione lata to także modernizacja budynku dawnego Oddziału Wewnętrznego B, w którym działa dziś Administracja (zdjęcia 11. i 12.), a także termomodernizacja innych budynków szpitalnych (13. i 14.). Z WFOŚiGW budynki zostały ocieplone, wykonano nową elewację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono pokrycie dachów. Budynki zyskały nowe oblicze.

15

Zdjęcie 15. pokazuje budynek konsorcjum firm, w którym działa aktualnie laboratorium. Dodajmy, że z budynku przy al. Monte Cassino został przeniesiony na teren Szpitala Zakład Mikrobiologii.

16

17

Zdjęcia 16. i 17. to – dla pacjentów kardiologicznych - Pracownia Angiografii przed i po remoncie.

18

Zdjęcie 18. - Pracownia endoskopii po wspomnianej tu wcześniej modernizacji.

19

Została także przeprowadzona modernizacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji, gdzie trafił dodatkowy nowy sprzęt, z którego obecnie mogą korzystać pacjenci wymagający rehabilitacji (zdjęcie 19.).

20

21

22 Zdjęcia 20. - 22. pokazują przemianę pionu pediatrycznego, która kosztowała ok. 20 milionów i w większości była możliwa dzięki funduszom unijnym (zdjęcie 20. to Oddział Dziecięcy po modernizacji; 21. - Blok Operacyjny Chirurgia Dziecięca po remoncie; 22. Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej po remoncie; szczegóły zostały podane wcześniej w tym materiale).

23

Na terenie Szpitala zostało również wybudowane lądowisko na potrzeby transportu lotniczego (zdjęcie 23.).

Minione lata to wiele inwestycji na rzecz rozwoju Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, ich lista jest znacznie dłuższa. Dla zainteresowanych zamieszczamy także stosowną prezentację. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który jest dostępny w załączniku.

Załączniki: