Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej

10 października 2018
Oferta dodana przez: Dział Personalny
                                Ogłoszenie o konkursie
                 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie 
                             ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz.896) tj. posiadać:

1) tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i 1 rok pracy w szpitalu, 2) tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i 1 rok w szpitalu, 3) licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 3 lata pracy w szpitalu, 4) licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny i 4 lata pracy w szpitalu, 5) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 5 lat pracy w szpitalu, 6) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny i 7 lat pracy w szpitalu.

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r.w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz.U.2018.393) złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarki oddziałowej; 3) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu; 4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez samego kandydata; 6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 7) oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75- 581 Koszalin, w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie" w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala udostępnia Sekretariat Szpitala. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przewidywane jest w Sali narad w siedzibie Szpitala. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu każdy z kandydatów zostanie powiadomiony pisemnie.

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)