Zaproszenie do składania ofert - Badanie rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Aktualności 01 września 2023

Koszalin, dn. 31 sierpnia 2023 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Badanie rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie za lata 2023 i 2024 wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, NIP: 669-10-44-410 http://www.swk.med.pl tel. (94) 34 88 400

  1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Powyższy przedmiot zamówienia jest zwolniony ze stosowania procedury ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605).

  1. OPIS I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI

Przedmiotem zamówienia jest badanie rocznych sprawozdań finansowych Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie za rok obrotowy kończący się dnia: 2.1. 31 grudnia 2023 r. 2.2. 31 grudnia 2024 r. Oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Badanie sprawozdania finansowego za poszczególne lata winno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie m.in.:

  1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120),
  2. Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2023 r. poz. 1015 z późn. zm. ).

Badanie wraz z przekazaniem sprawozdania i opinii biegłego rewidenta powinno być zakończone nie później niż 20 kwietnia 2024 roku i 20 kwietnia 2025 roku.

  1. WYMAGANE DOKUMENTY DO OFERTY

3.1 Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

3.2 Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3.3 Cenę netto i brutto za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024, wraz ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia osobno za każdy rok. Cena winna obejmować wszystkie koszty (rzeczowe i osobowe) jakie musi ponieść oferent w celu przeprowadzenia badania podmiotowych sprawozdań wraz z uczestnictwem w inwentaryzacji.

3.4 Wykaz osób dedykowanych do zespołu audytowego z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

3.5 Dokumenty poświadczające doświadczenie i znajomość branży, przez osobę bezpośrednio wykonującą badanie.

3.6 Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, których sprawozdania finansowe oferent badał w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających termin składania ofert.

3.7 Dokument potwierdzający, że oferent jest aktualnie (na dzień składania ofert) ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

3.8 Zobowiązanie się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024 w terminie zaproponowanym przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie.

  1. DANE INFORMACYJNE O SZPITALU WOJEWÓDZKIM W KOSZALINIE

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Podstawowa działalność- świadczenie usług zdrowotnych. Średnioroczne zatrudnienie w 2022 roku – 1263 etatów, 331 umów cywilnoprawnych Przychody netto ze sprzedaży w 2022 roku – 312 mln zł Suma bilansowa – 208 mln zł

  1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

5.1. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej (skan oferty wraz z wymaganymi załącznikami) na adres e-mail: agnieszka.blonska@swk.med.pl do dnia 30 września 2023 r.

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 10 października 2023 r.

  1. WYBÓR OFERTY

Przy wyborze biegłego rewidenta oraz sposobie oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  1. Wynagrodzenie brutto łącznie za 2 lata

Zgodnie z art.66 ust. 4 ustawy o rachunkowości wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki tj. : Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Wszystkie oferty zostaną przedstawione Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie pisemnie poinformowany.

  1. INFORMACJE DODATKOWE

1) Informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 pod numerem (94) 34 88 153 - Główny Księgowy.

2) Szpital zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

INFORMACJA O WYBORZE: https://baw2.wzp.pl/UMWZP/document/6310/Uchwala-1696_23

Załączniki: