Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Aktualności 25 maja 2020

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z § 40 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity – Dz. U. 2020.65 /, oraz rozdz. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jednolity – Dz. U. 2014.1490 / ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

wydzierżawienie pomieszczenia o powierzchni 11,00 m²

 1. Przedmiot dzierżawy Pomieszczenie na parterze w budynku „ I ″ Szpitala, usytuowanym na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 4/7, położoną w obrębie nr 19 miasta Koszalina przy ul. Chałubińskiego 7, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 67293. Nieruchomość nie jest obciążona.

 2. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: Prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży prasy, artykułów spożywczych i artykułów higienicznych za wyjątkiem wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych

 3. Czas trwania dzierżawy: 5 lat licząc od daty podpisania umowy.

 4. Zasady wyboru oferty:

 5. Celem przetargu pisemnego nieograniczonego jest wybór spełniającej postawione wymagania formalno-prawne najkorzystniejszej oferty o najwyższej stawce za wydzierżawienie pomieszczenia na prowadzenie działalności handlowej na okres 5 lat.
 6. Wywoławcza stawka brutto czynszu za dzierżawę pomieszczenia na prowadzenie działalności handlowej na okres 5 lat wynosi 32.472,00 zł.

 7. Wadium:

 8. Obowiązuje wniesienie wadium w wysokości 1.623,60 zł.
 9. Wadium ma być wniesione w pieniądzu / PLN / na konto: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie BOŚ O/Koszalin nr konta 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001.
 10. Wadium należy wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu przetargu, tj. do 12 czerwca 2020 r. przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Szpital będzie uważał za skutecznie wniesione tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu na wniesienie wadium.

Na dowodzie wpłaty musi zostać umieszczona adnotacja: „Przetarg na dzierżawę pomieszczenia w budynku „ I ″”.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów: Do 17 czerwca 2020 r. do godz. 09,00 w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej w sposób następujący: „Oferta na dzierżawę pomieszczenia w budynku „ I ″ Szpitala w celu prowadzenia działalności handlowej”.

 2. Termin i miejsce przetargu: Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej: a) W części jawnej - komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do części niejawnej przetargu, b) Termin i miejsce części jawnej przetargu – 17 czerwca 2020 r. godz. 09,30 w sali szkoleń w budynku „ Ł ″ Szpitala / I piętro /.

8.Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej 29 maja 2020 r. godz.9,00- spotkanie przy głównej bramie Szpitala przy ul. Chałubińskiego 7. Zamawiający nie uzależnia złożenia oferty od obecności wykonawcy na wizji lokalnej.

9.Szpital zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala – Budynek Ł p. 5, tel. 94-34-88-154 / 152 /. Osoba do kontaktu: mgr inż. Hanna Szlachta – kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – tel. 94-3488154