13 milionów złotych na Oddział Onkologii i Chemioterapii

Aktualności 24 lutego 2023

Szpital Wojewódzki w Koszalinie po raz drugi sięgnął po specjalną pulę unijnych środków dedykowanych działaniom naprawczym wynikającym z pandemii COViD-19. W czwartek 23 lutego 2023 została podpisana umowa na finansowanie modernizacji i wyposażenia Oddziału Onkologii i Chemioterapii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.

Umowę gwarantującą przekazanie eurofunduszy podpisali Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz, Wicemarszałek Województwa Tomasz Sobieraj oraz Dyrektor Szpitala Andrzej Kondaszewski. Koszt inwestycji to ok. 13 mln złotych. Finansowanie w pełni gwarantuje Urząd Marszałkowski, przeznaczając na ten cel specjalne unijne fundusze REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 • Podpisujemy dzisiaj umowę na kolejną inwestycję, tym razem ze środków REACT-EU. To pieniądze, które mają pomóc europejskim regionom lepiej chronić zdrowie swoich mieszkańców po pandemii Covid-19 – mówił podczas konferencji Marszałek Olgierd Geblewicz. - Cieszę się, że trafiają one do koszalińskiego Szpitala, który – zawsze będę to podkreślać – jest wyjątkową jednostką. Jest jedynym wysokospecjalistycznym Szpitalem we wschodniej części województwa. Gdyby nie wysiłek kadry, to nie przetrwalibyśmy pandemii i wielu zakrętów, które na szczęście są za nami. Ten Szpital to przykład tego, jak można się pozytywnie zmieniać. Mimo turbulencji Panu Dyrektorowi udało się zamknąć pozytywnym wynikiem rok ubiegły i w dużej mierze wypłacić personelowi zaległe podwyżki za ubiegły rok – podkreślił również Marszałek Geblewicz. - Pod względem inwestycyjnym już niewiele zostało tu do zrobienia, bo w ciągu dwóch dekad Pan Dyrektor wyremontował, zmodernizował i wybudował już niemal wszystko. Mam poczucie, że w ostatnich dwóch dekadach ten Szpital ze szpitala o historycznym zabarwieniu zmienił się w nowoczesną jednostkę ochrony zdrowia.

Zaprojektuj i wybuduj

Unijna pomoc zostanie przeznaczona na dwa etapy prac zaplanowanych w ramach modernizacji Oddziału Onkologii i Chemioterapii. To roboty budowlane realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz zakup wyposażenia. Modernizacja Oddziału Onkologii i Chemioterapii poprawi stan techniczny pomieszczeń, a także umożliwi zagospodarowanie niewykorzystanej dotąd przestrzeni, m. in. część poddasza. Do wyremontowanego Oddziału zakupiony zostanie sprzęt medyczny, m.in. aparaty EKG, defibrylator, inhalatory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, pulsoksymetry wózki inwalidzkie, szafki przyłóżkowe, rowery rehabilitacyjne. Termin realizacji przedsięwzięcia to koniec grudnia 2023 roku.

 • To kontynuacja rozwoju onkologii w naszym Szpitalu – podkreślał Dyrektor Andrzej Kondaszewski. - Od 2007 roku, kiedy po pożarze powstał wyremontowany Oddział, z determinacją dążyłem do jego dalszego rozwoju.

Projekt wpisuje się w założenia 11. Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 dedykowanej wsparciu sektora ochrony zdrowia w kontekście pandemii COViD-19. To drugie podejście koszalińskiej placówki do środków REACT-EU. W grudniu minionego roku lecznica otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego 4 mln zł na modernizację i zakup aparatury do Pracowni Hemodynamiki na Oddziale Kardiologii. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Rozwój koszalińskiej onkologii Przypomnijmy, w lipcu 2001 roku został oficjalnie otwarty, w ramach struktury Oddziału Wewnętrznego A, Pododdział Chemioterapii Onkologicznej. Wśród inicjatorów tego przedsięwzięcia była m.in. obecna Koordynator Oddziału lek. med. Hanna Symonowicz, która wówczas kierowała istniejącą przy Szpitalu Przychodnią Onkologiczną.

Kolejny przełomowy rok to 2007, kiedy to po pożarze, do którego doszło w 2005 roku na terenie Szpitala, został otwarty po remoncie Oddział Onkologii (wcześniej funkcjonował jako: Oddział Wewnętrzny „A” z Pododdziałem Chemioterapii Onkologicznej oraz Oddział Wewnętrzny „B” z Pododdziałem Chemioterapii Hematoonkologicznej). W 2011 roku nastąpiło otwarcie Międzynarodowego Centrum Onkoterapii Euromedic. Dwa lata później, w 2013, to czas otwarcia budynku konsorcjum i Pracowni Gamma Kamery.

Szpital rozwijając Oddział Chirurgiczny w kierunku zabiegów onkologicznych oraz dzięki uzyskaniu specjalizacji z chirurgii onkologicznej przez chirurgów pracujących w oddziale, uchwałą Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, w listopadzie 2005 r. zmienił nazwę na Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałami Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Onkologicznej. Od 1 stycznia 2012 roku, po podziale Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałami Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Onkologicznej, powstał samodzielny Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej.

Rok 2017 to otwarcie Oddziału Dziennego Chemioterapii i Pracowni Leku Cytotoksycznego po modernizacji. Oddział Dzienny Chemioterapii służy pacjentom z rozpoznaną chorobą nowotworową i przeznaczony jest do leczenia systemowego w trybie ambulatoryjnym, czyli dziennym i niewymagającym noclegu związanego z leczeniem. Szpital ściśle współpracuje z Międzynarodowym Centrum Onkologii AFFIDEA (radioterapia), co umożliwia leczenie skojarzone z zastosowaniem radiochemioterapii.

Szpital przeszedł z XX w XXI wiek Od 2005 roku, gdy Dyrektorem Szpitala został Andrzej Kondaszewski, w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie zainwestowano blisko 500 mln złotych. Z tego w latach 2010-2022 placówka zrealizowała inwestycje o łącznej wartości 242 mln złotych. Szpital otrzymuje ogromne wsparcie ze strony organu założycielskiego, jakim jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze strony Zarządu Województwa.

Senator Stanisław Gawłowski, który jest Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala, podkreślał: - W ciągu ostatnich lat szpital przeszedł z XX w XXI wiek. Pan dyrektor mawia, że jednostka stała się zakładnikiem własnego sukcesu. Jest w tym dużo prawdy. Niewiele jest takich szpitali w kraju, które rocznie udzielają pomocy 300 tysiącom pacjentów. A mówimy o 100-tysięcznym mieście! Skala jest potężna, jak na jedną jednostkę. Im bardziej się rozbudowuje, specjalizuje, poszerza zakres usług medycznych, tym lepiej służy mieszkańcom. Ale jednocześnie wymaga coraz większego finansowania na pokrycie płac i kosztów funkcjonowania. A płatnik jest jeden: to Narodowy Fundusz Zdrowia.

 • Pieniądze z NFZ to nie jest darowizna, czy subwencja – mówił Dyrektor Andrzej Kondaszewski. - To są środki należne Szpitalowi, o czym wyraźnie mówią m. in. przepisy dotyczące kształtowania wynagrodzeń. Według naszych szacunków jest potężne niedoszacowanie - brakuje nam 2,5 mln miesięcznie na pokrycie zobowiązań Szpitala wynikających z ustawy (chodzi o nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - dop.).

Podczas konferencji Marszałek Województwa poinformował o przejściu Dyrektora Andrzeja Kondaszewskiego na emeryturę; przy czym Dyrektor Andrzej Kondaszewski nadal będzie kierował jednostką.

 • Pan Dyrektor, który od 2005 r. zarządzał Szpitalem, zdecydował się przejść na emeryturę. Udało mu się wyprowadzić Szpital z poważnych turbulencji, których apogeum przypadło na jesień ubiegłego roku, gdy wszystkie szpitale w Polsce zmagały się ze skutkami rządowych przepisów nakazujących podwyżki, za którymi nie poszło odpowiednie finansowanie. Dziś udało się wypłacić część zaległych wynagrodzeń, reszta jest w przygotowaniu. Niestety, nie oznacza to definitywnego końca problemów, bo jednorazowy zastrzyk gotówki nie rozwiąże błędów systemowych. Dlatego Pan Kondaszewski w dżentelmeńskiej umowie zgodził się pomóc w kierowaniu jednostką do czasu znalezienia jego następcy.

 • Zobowiązałem się, że dopóki pewne sprawy nie będą uregulowane, będę wspierał Pana Marszałka i pomagał w różnych decyzjach. Tak, jak Pan Marszałek sobie będzie życzył - służę swoją osobą, wiedzą i doświadczeniem, ale nie chciałbym, żeby to trwało zbyt długo – mówił Dyrektor Andrzej Kondaszewski.

Najważniejsze inwestycje z ostatnich lat Wśród największych i jednocześnie najtrudniejszych inwestycji są te, które były realizowane w okresie pandemii, gdy Szpital zmagał się z wieloma trudnościami, w tym jako szpital hybrydowy walczył o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów pochodzących głównie z części wschodniej naszego województwa.

W chwili wybuchu pandemii Szpital rozpoczął (i jeszcze w pandemii zakończył!) gruntowną modernizację Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego. Modernizacja została przeprowadzona w ramach projektu pn. "Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej" realizowanego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Koszt inwestycji wraz z wyposażeniem to ok. 7 mln zł (Marszałek Województwa przeznaczył dodatkowo ponad 1 mln zł na wyposażenie Oddziału). Dzięki tej inwestycji region i mieszkańcy zyskali jeden z najnowocześniejszych oddziałów obserwacyjno – zakaźnych w kraju.

W okresie pandemii gruntowny remont przeszedł również Oddział Dziecięcy, Oddział Chirurgii Dziecięcej z Blokiem Operacyjnym, Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, Izba Przyjęć Dziecięca, a także Dział Żywienia. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt całej inwestycji to ponad 20 mln złotych, z czego większość to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane decyzją Zarządu Województwa.

Ponadto, dzięki wsparciu Samorządu Województwa i Zarządu Województwa Szpital zmodernizował Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej oraz Pracownię Endoskopową.

Modernizacja Pracowni Endoskopowej została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 o nazwie: "Modernizacja oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie" - Przebudowa i doposażenie infrastruktury: Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej oraz Modernizacja Pracowni Endoskopowej. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie i Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz środków własnych Szpitala. Koszt Pracowni to ok. 3,5 mln złotych. Wartość całego projektu obejmującego też Oddział Obserwacyjno – Zakaźny to ponad 21 mln złotych.

Zakupiony też został nowoczesny mammograf do Przychodni Onkologicznej, a Szpital otrzymał z rezerw rządowych nowy tomograf dla SOR, gdzie za środki z budżetu województwa zmodernizowana została pracownia na potrzeby obsługi urządzenia.

Wyróżnienia dla Dyrektora Andrzeja Kondaszewskiego i Szpitala

 • Złota Odznaka Honorową Gryf Zachodniopomorski dla Dyrektora - 2022
 • Placówka Medyczna 30-lecia Wolności RP – Nagroda Specjalna w Plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości - 2019
 • Certyfikat "Zadowolony pacjent" – 2019
 • Diament Polskiej Jakości 2017
 • „Ranking Szpitali 2017” – Rankingi Wprost:
 • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej – 15 miejsce w kwalifikacji ogólnej
 • Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej – 12 miejsce w kwalifikacji ogólnej
 • Oddział Ginekologii – 11 miejsce w kwalifikacji ogólnej
 • Oddział Urologii – 13 miejsce w kwalifikacji ogólnej
 • Oddział Okulistyki – 7 miejsce w kwalifikacji ogólnej
 • Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta – III miejsce
 • Lider Polskiego Lecznictwa - 2016
 • Placówka Medyczna Dobrze Zarządzana - 2016
 • Złoty Denar w konkursie Koszaliński Denar – nagroda gospodarcza roku 2015 w kategorii przedsiębiorstwo duże
 • Certyfikat "Zadowolony pacjent" - 2016
 • Perły Medycyny - III Nagroda w kategorii Szpitale Publiczne – powyżej 400 łóżek - 2015
 • VIP w Ochronie Zdrowia 2014 dla Dyrektora Andrzeja Kondaszewskiego
 • Certyfikat zaufania pacjentów „Laur pacjenta” 2014
 • Wyróżnienie „Koszaliński Orzeł” za skok cywilizacyjny koszalińskiego szpitala z XIX do XXI wieku, poprawę warunków leczenia pacjentów i rozwój standardów obowiązujących we współczesnym lecznictwie – 2014
 • Europejski Certyfikat Rzetelni w Ochronie Zdrowia 2014 w kategorii: Szpitale publiczne powyżej 400 łóżek.
 • Srebrna statuetka „Perła Eskulapa” w konkursie „Perły medycyny 2014” w kategorii: Szpitale publiczne powyżej 400 łóżek.
 • Europejski Certyfikat Rzetelni w Ochronie Zdrowia 2013 w kategorii lecznictwo stacjonarne.
 • Rzetelny Menedżer 2013
 • Nagroda VIP Biznesu 2013
 • Certyfikat „Lider Rynku 2013” w zakresie specjalistycznych usług medycznych.
 • Certyfikat „Euro Lider 2013” w zakresie specjalistycznych usług medycznych.
 • Nagroda II Stopnia w Konkursie PZITB „Budowa Roku 2012”.
 • I nagroda w kategorii „Inwestor” w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym „Perły Medycyny” 2012
 • Menedżer Roku 2011 w ochronie zdrowia SPZOZ

Załączniki: