Ratownik medyczny - Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego pojazdami uprzywilejowanymi karetką "N" w Oddziałach: Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, Dziecięcym z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej, Izbą Przyjęć Dziecięcą

Dodana: 16-12-2021

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:

Świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko: Ratownik medyczny – Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego pojazdami uprzywilejowanymi karetką „N” w Oddziałach: Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, Dziecięcy z Poddziałem Diabetologii Dziecięcej, Izba Przyjęć Dziecięca Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie……-………/czas określony…1 rok

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym wzór umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika
w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.

Szpital ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 268.21 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 16.12.2021 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko: Ratownik medyczny – Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego pojazdami uprzywilejowanymi karetką „N” w Oddziałach: Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, Dziecięcy z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej, Izba Przyjęć Dziecięca Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie, zawiadamia, że:

Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko: Ratownik medyczny – Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego pojazdami uprzywilejowanymi karetką „N” w Oddziałach: Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, Dziecięcy z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej, Izba Przyjęć Dziecięca Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie.Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób:

wpłynęło 5 ofert, w tym 5 ważnych,

Komisja zdecydowała o przyjęciu 5 ofert złożonych przez:

Zakład Usługowy Daniel Gabryś z siedzibą 75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 10b/28

Zakład Usługowy Jacek Witkowski z siedzibą 75-900 Koszalin, ul. Sołecka 33

Mirosław Budziński z siedzibą 76-039 Biesiekierz ul. Kwiatowa 64

Ratownictwo Medyczne Kamil Łuc z siedzibą 75-255 Koszalin, ul. Franciszkańska 116C/35

Marcin Chałka z siedzibą 75-430 Koszalin, ul. Brytyjska 22/12

jako spełniające wymagania konkursu i najkorzystniejsze.


Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)