ogłasza konkurs ofert na wykonywanie: opieki lekarskiej i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć Ogólnej oraz Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii

Dodana: 26-05-2021

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:

opieki lekarskiej i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć Ogólnej oraz Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony 4 lata Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs ofert na ………………….” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 108/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 09.06.2021 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ((Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późń. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć Ogólnej oraz Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób:

Wpłynęła 1 oferta, w tym 1 ważna,

Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 złożonej przez: 1. Praktyka Lekarska Rajiv Chaudhary

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)