Konkurs ofert na wykonywanie usług zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Urologii z Blokiem Operacyjnym i Pracownią USG oraz w Poradni Urologii Ogólnej i Urologii Onkologicznej

Dodana: 14-08-2020

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na:

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Urologii z Blokiem Operacyjnym i Pracownią USG oraz w Poradni Urologii Ogólnej i Urologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony 4 lat.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt (wzór) umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitalahttp://www.swk.med.pl . Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 136.20 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 26.08.2020 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018 poz. 1510 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie opieki oraz samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Urologii z Blokiem Operacyjnym, Pracownią USG Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: Wpłynęła 1 oferta, w tym 1ważna, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 złożonej przez: Usługi Stomatologiczno- lekarskie S.C. Katarzyna i Sławomir Firmanty z siedzibą 75-563 Koszalin ul. Karłowicza 3/3 jako spełniających wymagania konkursu i najkorzystniejszych.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)