Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie opisywania badań mammograficznych na rzecz pacjentów Przychodni Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

Dodana: 13-08-2020

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:

Usług opisywania badań mammograficznych na rzecz pacjentów Przychodni Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie……-………/czas określony…2 lata Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt (wzór) umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 138.20 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 25.08.2020 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018 poz. 1510 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie usług opisywania badań mammograficznych na rzecz pacjentów Przychodni Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: Wpłynęła 1 oferta, w tym 1ważna, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 złożonej przez: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Joanna Staniewicz z siedzibą 75-206 Koszalin ul. Kapitańska 6 jako spełniających wymagania konkursu i najkorzystniejszych.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf).

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)