Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć Ogólnej

Dodana: 11-04-2022

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. T. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:


  1. świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym  Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć Ogólnej 
Do konkursu mogą przystąpić ratownicy medyczni posiadający działalność gospodarczą,na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.


Czas trwania umowy po rozstrzygnięciu konkursu – czas określony 2 lata.


Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs wykonywanie……….”. Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.


Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.plTermin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”


Szpital ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 61.22 z dnia12.04.2022r .Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie, zawiadamia, że:

Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć Ogólnej w następujący sposób:

wpłynęła 1 oferta, w tym 1 ważna,

Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 złożonej przez: Mariusza Narkiewicz 76-031 Mścice 5g jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą..


Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)