Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

Dodana: 19-02-2019

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:

  • opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

Do konkursu mogą przystąpić niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki pielęgniarskie.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony 2 lata

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”.

Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt (wzór) umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 43.2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 19.02.2019r., oraz Zarządzeniem nr 42.2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 19.02.2019r do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018 nr 1510 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym, oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęło 7 ofert, w tym 7 ważnych, Komisja zdecydowała o przyjęciu wszystkich ofert złożonych przez: 1) Bogumiła Grzechnik prowadzącą działalność gospodarczą p.f. "Bogumiła Grzechnik Usługi Pielęgniarskie " 2)Wioletta Idziak prowadzącą działalność gospodarczą p.f. "Wioletta Idziak Praktyka pielęgniarek i położnych" 3) Monika Julianów prowadzącą działalność gospodarczą p.f. "Monika Julianów Usługi Pielęgniarskie" 4) Violetta Pawlak prowadzącą działalność gospodarczą p.f. "Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Violetta Pawlak" 5)Anna Nowak prowadzącą działalność gospodarczą p.f. "Anna Nowak" 6) Grażyna Ośko prowadzącą działalność gospodarczą p.f, " Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Grażyna Ośko" 7) Izabela Szuster prowadzącą działalność gospodarczą p.f. "Izabela Szuster pielęgniarka dyplomowana" jako spełniających wymagania konkursu i najkorzystniejsze.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)