Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dzieciecej i Neonatologicznej oraz w Poradni Stomatologicznej

Dodana: 18-02-2022

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej oraz w Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony 2 lata

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym wzór umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika
w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.

Szpital ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 24.22 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 18.02.2022 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii w  Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej oraz w Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych w  Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie, zawiadamia, że:

Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej oraz w Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych Szpitala Wojewódzkiego  im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób:

wpłynęło 1 oferta, w tym 1 ważna,

Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 złożonej przez:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Dariusz Zwoliński ul. Sportowa 17A 75-503 Koszalin jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.