Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym, oraz w Poradni Neurochirurgii

Dodana: 25-05-2020

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na :

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym, oraz w Poradni Neurochirurgii.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony do 31.12.2021r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”. Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt (wzór) umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 99/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 01.06.2020 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęło 1 oferta, w tym 1 nieważna, Komisja zdecydowała o nieprzyjęciu oferty nr 1 jako oferty, która nie spełnia wymagań formalnych.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)