Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Aktualności 09 lutego 2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z §16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. – Dz.U. 2014.1490), ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

WYDZIERŻAWIENIE POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 33,00 m2

 1. Przedmiot dzierżawy Pomieszczenia znajdujące się w przyziemiu budynku internistycznego Szpitala, który jest częścią nieruchomości oznaczonej działką nr 4/7, położonej w obrębie nr 19 miasta Koszalina przy ul. Chałubińskiego 7, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 67293.

 2. Opis nieruchomości Pomieszczenia wyposażone są w podstawowe media, tj. instalację wod.-kan., elektryczną, ciepłowniczą.

 3. Przeznaczenie pomieszczeń i sposób jej zagospodarowania W dzierżawionych pomieszczeniach dzierżawca poprowadzi bufet gastronomiczny dla potrzeb pacjentów, osób odwiedzających oraz dla pracowników.

 4. Termin trwania dzierżawy Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 6 lat licząc od daty podpisania umowy. Umowa zawarta zostanie w terminie do 30 dni od zamknięcia przetargu.

 5. Termin rozpoczęcia działalności, o której mowa w pkt 3 Do 90 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.

 6. Terminy wnoszenia czynszu i innych opłat Czynsz z tytułu dzierżawy, podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu korzystania z mediów rozliczane będą w cyklu miesięcznym.

 7. Zasady aktualizacji opłat • Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegać zmianie każdego roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. • Podatek od nieruchomości będzie podlegać zmianie wg stawek określanych przez Urząd Miasta Koszalina. Opłaty z tytułu korzystania z mediów będą podlegać zmianie wg stawek obowiązujących Szpital.

 8. Informacja o dzierżawie pomieszczeń została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicach informacyjnych Szpitala.

 9. Cena wywoławcza Cena wywoławcza: 46.759,68 zł brutto / 6 lat. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 470,00 zł.

 10. Obciążenia nieruchomości Nieruchomość nie jest obciążona.

 11. Termin i miejsce składania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przetargowych Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7 w Koszalinie do dnia 13.03.2018 r. do godz. 10,00

 12. Termin i miejsce przetargu Przewodniczący komisji przetargowej sprawdzi na podstawie złożonych dokumentów czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikują się do uczestnictwa w licytacji. Informacje te przekazuje uczestnikom przetargu i rozpoczyna się licytacja.
  Otwarcie przetargu i licytacja odbędzie się dnia 13.03.2018 r. o godz. 10,30 w siedzibie Szpitala – Sala Narad obok sekretariatu.

 13. Wadium Wadium w wysokości 2.337,98 zł. należy wnieść w pieniądzu w terminie do 08.03.2018 r. na konto: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie BOŚ O/Koszalin nr 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

 14. Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 15. Informacja na temat przetargu Szczegółowe Warunki Przetargu dostępne są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala – Budynek Techniczny p. 5, tel. 94-34-88-154 (152).