Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Aktualności 08 października 2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z § 40 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity – Dz. U. 2018.121 ze zm. /, oraz rozdz. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jednolity – Dz. U. 2014.1490 / ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

wynajęcie powierzchni 15,00 m²

 1. Przedmiot najmu Korytarze, hole w budynkach Szpitala usytuowanych na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 4/7, położonej w obrębie nr 19 miasta Koszalina przy ul. Chałubińskiego 7, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 67293. Nieruchomość nie jest obciążona.

 2. Przeznaczenie przedmiotu najmu: Zainstalowanie automatów do sprzedaży zimnych i gorących napojów oraz drobnych przekąsek

 3. Czas trwania najmu: 5 lat licząc od daty podpisania umowy.

 4. Zasady wyboru oferty:

  1. Celem przetargu pisemnego nieograniczonego jest wybór spełniającej postawione wymagania formalno-prawne najkorzystniejszej oferty o najwyższej stawce za wynajęcie powierzchni na instalację we wskazanych miejscach automatów na napoje i przekąski na okres 5 lat.
  2. Wywoławcza stawka netto za wynajem powierzchni na instalację automatów na napoje i przekąski na okres 5 lat wynosi 90.000,00 zł netto.
 5. Wadium:

  1. Obowiązuje wniesienie wadium w wysokości 4.500,00 zł.
  2. Wadium ma być wniesione w pieniądzu / PLN / na konto:Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie BOŚ O/Koszalin nr konta 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001.
  3. Wadium należy wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu przetargu, tj. do 19 października 2018 r. przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Szpital będzie uważał za skutecznie wniesione tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu na wniesienie wadium.

Na dowodzie wpłaty musi zostać umieszczona adnotacja: „Przetarg na wynajem powierzchni ”.

6.Termin i miejsce składania dokumentów:

Do 23 października 2018 r. do godz. 09,00 w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej w sposób następujący: „Oferta na wynajem powierzchni w budynkach Szpitala w celu zainstalowania automatów na napoje i przekąski”.

7.Termin i miejsce przetargu:

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej: a) W części jawnej - komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do części niejawnej przetargu, b) Termin i miejsce części jawnej przetargu – 23 października 2018 r. godz. 09,30 w sali narad Szpitala – budynek A.

8.Szpital zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala – Budynek Ł p. 5, tel. 94-34-88-154 / 152 /. Osoba do kontaktu: mgr inż. Hanna Szlachta – kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – tel. 94-3488154