Konkurs ofert - TELERADIOLOGIA

Aktualności 15 lipca 2019

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.2018.160 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U.2018.1510 ze zm.)

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Koszalinie

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu opisów badań w zakresie diagnostyki obrazowej: opisywanie badań radiologicznych (RTG) oraz opisywanie badań tomografii komputerowej (TK) w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (CPV 85121000-3)

 1. Okres obowiązywania umowy od 01.10.2019 do 30.09.2022 r.
 2. Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 3.
 3. Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Materiały informacyjne będą dostępne od dnia 15.07.2019 r. w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Dział Jakości i Marketingu w godz. 7:25 – 15:00 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 5. Oferty pisemne należy składać wyłącznie na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych szczegółowych warunków w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na świadczenie zdrowotne – TELERADIOLOGIA”, ponadto koperta powinna zawierać nazwę firmy oferenta.
 6. Oferta musi być napisana w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 – 15:00 w sekretariacie siedziby Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, przy ul. Chałubińskiego 7, do dnia 31.07.2019 r. do godz. 09:30.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie dnia 31.07.2019 r. o godz. 10:00, w Sali Narad (Budynek G, II piętro).
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po otwarciu ofert, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od otwarcia ofert.
 10. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie: www.swk.med.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.
 11. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 13. Oferent ma prawo do składania protestu i skargi dotyczącej konkursu ofert.

Załączniki: