Konkurs ofert na wykonywanie badań diagnostyki cytologicznej i immunofenotypowej, oceny trepanobiopsji oraz badań genetycznych w diagnostyce hematologicznej

Aktualności 16 listopada 2020

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Koszalinie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie: badań diagnostyki cytologicznej i immunofenotypowej, oceny trepanobiopsji, badań genetycznych w diagnostyce hematologicznej dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie (CPV:85145000-7). Szczegółowy zakres świadczeń został określony w „SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH KONKURSU OFERT” (SWKO), które stanowią integralną część do niniejszego ogłoszenia. Z SWKO wraz z projektem umowy i wzorem oferty można zapoznać się w siedzibie Szpitala w Dziale Jakości i Marketingu lub pobrać ze strony internetowej www.swk.med.pl. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat - od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. Koperta zewnętrzna winna być opisana w sposób następujący: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki cytologicznej i immunofenotypowej, oceny trepanobiosji oraz badań genetycznych w diagnostyce hematologicznej dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie”. Nie otwierać przed 27.11.2020 r. godz. 10:15 Ponadto koperta powinna zawierać nazwę firmy Oferenta. Oferta musi być napisana w języku polskim.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Termin składania ofert upływa 27.11.2020 r. do godz. 9.30. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora, Budynek Administracji I p. w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, adres: ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin. Otwarcie ofert nastąpi 27.11.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, adres: ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Budynek Administracji „G”, Sala Narad II piętro. Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość odwołania konkursu w całości lub części oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po otwarciu ofert, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie: www.swk.med.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania protestu i skargi dotyczącej konkursu ofert. Udzielający zamówienie ma prawo do odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert.

Załączniki: