Konkurs ofert

Aktualności 05 października 2020

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Koszalinie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie: a) badań diagnostyki laboratoryjnej b) usługi pobrania krwi dla osób zakwalifikowanych do Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 realizowanego przez Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie (CPV:85145000-7)

Szczegółowy zakres świadczeń został określony w „SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH KONKURSU OFERT” (SWKO), które stanowią integralną część do niniejszego ogłoszenia. Z SWKO wraz z projektem umowy i wzorem oferty można zapoznać się w siedzibie Szpitala w Dziale Jakości i Marketingu lub pobrać ze strony internetowej www.swk.med.pl. Umowa zostaje zawarta na czas realizowania Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. Koperta zewnętrzna winna być opisana w sposób następujący: „Konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej i usługi pobrania krwi dla osób zakwalifikowanych do Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 realizowanego przez Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie”. Nie otwierać przed 08.10.2020 r. godz. 10:00. Ponadto koperta powinna zawierać nazwę firmy Oferenta. Oferta musi być napisana w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Termin składania ofert upływa 08.10.2020 r. do godz. 9.30. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora, Budynek Administracji I p. w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, adres: ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin. Otwarcie ofert nastąpi 08.10.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, adres: ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Sala Narad (budynek administracji II p.). Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość odwołania konkursu w całości lub części oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po otwarciu ofert, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie: www.swk.med.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania protestu i skargi dotyczącej konkursu ofert. Zamawiający ma prawo do odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert.

Załączniki: