Zastępca Głównego Księgowego

Dodana: 23-10-2020

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Zastępcy Głównego Księgowego

Opis stanowiska

• prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

• organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i obiegiem dokumentacji,

• nadzór nad terminowym regulowaniem i realizacją w imieniu Szpitala zobowiązań,

• egzekwowanie należności i dochodzenie roszczeń spornych wspólnie z obsługą prawną Szpitala,

• dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków,

• opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,

• nadzór nad prawidłową ewidencją majątku Szpitala,

• współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi,

• sporządzanie sprawozdań finansowych Szpitala zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami prawa finansów publicznych, prawa bilansowego i podatkowego,

• opracowywanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,

• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

Wymagania

• obywatelstwo Polskie,

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• nie był/a prawomocnie skazany/a przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe,

• ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym,

Oczekiwania od kandydata

• Praktyczna znajomość prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o finansach publicznych,

• biegła znajomość obsługi pakietu MS Office, szczególnie programu MS Excel,

• umiejętność zarządzania pracą dużego zespołu,

• umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy

• interesującą i pełną wyzwań pracę,

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

• możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie lub dostarczenie Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie znajdującego się na stronie Szpitala do sekretariatu na adres:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin z dopiskiem „Oferta na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego” lub przesłanie na adres email: praca@swk.med.pl

Dokumenty należy przesłać do dnia 06.11.2020 r.

Po skończonym procesie rekrutacji oferty podlegają zniszczeniu. W każdym momencie prowadzonej rekrutacji kandydat może wycofać swoją kandydaturę i zawnioskować o usunięcie jego aplikacji i przesłanych wcześnie danych osobowych.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)