Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Samodzielna opieka lekarska w Oddziale Wewnetrznym B z Pododdziałem Nefrologicznym oraz w Oddziale Onkologii i Chemioterapii

10 kwietnia 2017
Oferta dodana przez: Dział Personalny

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:

Samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym B z Pododdziałem Nefrologicznym oraz w Oddziale Onkologii i Chemioterapii

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony – 1 rok Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym B z Pododdziałem Nefrologicznym oraz w Oddziale Onkologii i Chemioterapii” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 74/2017 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 25.04.2017 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie samodzielnej opieki lekarskiej w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika 7 w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęła 1 oferta, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty złożonej przez Grzegorza Szymańskiego z siedzibą w Darłowie prowadzący działalność gospodarczą p.f.: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grzegorz Szymański Darłowo ul. Dorszowa 6 jako spełniająca wymagania konkursu i najkorzystniejsze.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)