Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Ratownik medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

17 października 2016
Oferta dodana przez: Dział Personalny
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie: Usług ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną.Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu –czas określony…1 rok. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika 

w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt (wzór) umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.” Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 154…/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 18.10.16 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale ratunkowym i IPO Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęło …2.. ofert, w tym …2.. ważne, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 i 2….. złożonej przez: Firma Emergency Medical Konsulting Krzysztof Banach Grunwaldzka 47 lok.2,76-270 Ustka oraz Indywidualna Praktyka Lekarska Ratownictwo Medyczne Kamil Miecznik 14-100 Ostróda Ambrowo Zatorze 12, jako spełniających wymagania konkursu i najkorzystniejsze.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)