Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Pielęgniarki Oddziałowej

06 września 2016
Oferta dodana przez: Dział Personalny
                Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego 
          im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 
                ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziałach:

• Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka, • Obserwacyjno-Zakaźnego z Izbą Przyjęć Zakaźną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, • Urologii z Blokiem Operacyjnym i Pracownią USG, • Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej i Blokiem Operacyjnym.

Kandydaci na stanowisko objęte konkursem winni posiadać kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896). Wymagane dokumenty, oświadczenia kandydatów oraz sposób ich złożenia określa § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. nr 34, poz.182).

Wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału …………..”.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Sekretariacie Szpitala. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Sekretariacie Szpitala. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do 15 grudnia 2016 r.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)