Konkurs ofert w zakresie ratownictwa medycznego

Dodana: 03-09-2021

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. T. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko:

  • Ratownik medyczny - Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego uprawniony do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi karetką „N” ,kategoria prawo jazdy „B” i „C” w Oddziałach:
    • Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej
    • Dziecięcy z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej
    • Izba Przyjęć Dziecięca

Do konkursu mogą przystąpić ratownicy medyczni posiadający działalność gospodarczą, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Proszę o załączenie opinii z poprzedniego miejsca pracy.

Czas trwania umowy po rozstrzygnięciu konkursu – czas określony 2 lata.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Ratownik medyczny - kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego”.

Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

W dniu 13.09.2021r. został złożony "Protest" przez dwóch oferentów.

Komisja Konkursowa po ponownym przeanalizowaniu nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w toku przeprowadzania procedury konkursowej oraz jej rozstrzygnięcia.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

dotyczy ogłoszenia z dnia 03.09.2021 r. – postępowanie konkursowe powołane Zarządzeniem nr 182.21 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie z dnia 03.09.2021 roku– działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 160 ze zm.) oraz zgodnie z Regulaminem Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje o odwołaniu postępowania konkursowego w zakresie: 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko :  ratownik medyczny – kierowca pojazdu uprzywilejowanego uprawniony do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi karetką N ,

Postępowanie w w/w zakresie zostało unieważnione na podstawie Rozdziału III. §6 pkt.6; ppkt 1.e Regulaminu Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Ogłoszenie o odwołaniu konkursu ofert zamieszczone zostaje na stronie internetowej www.swk.med.pl.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)