Konkurs ofert w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko:Ratownik Medyczny-Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO

Dodana: 15-10-2021

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie: 1. świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko: Ratownik medyczny - Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego uprawniony do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi karetką „S” w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie……-………/czas określony…2….lata Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym wzór umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7. Szpital ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 207.21. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 14.10.2021r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie, zawiadamia, że:

Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko: Ratownik medyczny-Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego uprawniony do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi karetką "S" w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób:

wpłynęło …6.. ofert, w tym …6.. ważnych,

Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1,2,3,4….. złożonej przez:

1. Krzysztof Szkopiński Usługi Ratownictwa Medycznego  76-150 Darłowo Kr.Eryka Pomorskiego 1c/4

2. Trans-Sław Ratownik Medyczny Jacek Urbanowicz ul. Morska 20 76-100 Sławno

3. Jakub Grzelec Koszalin ul. Andersa 11/4

4. Marcin Wrzesiński Malechowo 23/2 76-142 Malechowo

 jako spełniające wymagania konkursu i najkorzystniejsze.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)