Konkurs ofert w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko Ratownik medyczny - Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego uprawniony do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi karetką "N"

Dodana: 15-10-2021

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie: 1. świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko: Ratownik medyczny - Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego uprawniony do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi karetką „N” w Oddziałach: - Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, - Dziecięcy z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej, - Izba Przyjęć Dziecięca Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie……-………/czas określony…2 lata. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym wzór umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7. Szpital ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.


W dniu 27.10.2021r. odwołuję konkurs w całości na wykonywanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko: Ratownika medycznego- Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego uprawniony do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi karetka "N" w Oddziałach: Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, Dziecięcy z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej, Izba Przyjęć Dziecięca bez podawania przyczyny.
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)