Konkurs ofert w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko: Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego – Ratownik Medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO

Dodana: 06-08-2021

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. T. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko:

Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego – Ratownik Medyczny

Do konkursu mogą przystąpić ratownicy medyczni posiadający działalność gospodarczą, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy po rozstrzygnięciu konkursu – czas określony 2 lata.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego – ratownik medyczny”.

Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 165.2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 06.08.2021 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że:

Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko „Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego-Ratownik Medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób:

wpłynęło …1.. ofert, w tym …1.. ważnych,

Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr …1.. złożonej przez:

„RobMed” Robert Majda 76-150 Kopań 32 jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)