Konkurs ofert w zakr. rat. medycznego na stanowisko:-Ratownik medyczny - Kierowca Poj. Uprzywilejowanego uprawniony do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi karetką „S” ,kat. prawo jazdy „B” - Rat. medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO

Dodana: 14-09-2021

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. T. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko:

  • Ratownik medyczny - Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego uprawniony do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi karetką „S” ,kategoria prawo jazdy „B” w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć Ogólnej
  • Ratownik medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć Ogólnej

Do konkursu mogą przystąpić ratownicy medyczni posiadający działalność gospodarczą, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Proszę o załączenie opinii z poprzedniego miejsca pracy.

Czas trwania umowy po rozstrzygnięciu konkursu – czas określony 2 lata.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Ratownik medyczny - kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego lub Ratownik medyczny”.

Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

dotyczy ogłoszenia z dnia 14.09.2021 r. – postępowanie konkursowe powołane Zarządzeniem nr 185.21 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie z dnia 14.09.2021 roku– działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 160 ze zm.) oraz zgodnie z Regulaminem Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych informuje o odwołaniu postępowania konkursowego w zakresie: 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko :  ratownik medyczny – kierowca pojazdu uprzywilejowanego uprawniony do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi karetką S ,  ratownik medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Postępowanie w w/w zakresie zostało unieważnione na podstawie Rozdziału III. §6 pkt.6; ppkt 1.e Regulaminu Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Ogłoszenie o odwołaniu konkursu ofert zamieszczone zostaje na stronie internetowej www.swk.med.pl.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)