Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki oraz samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Urologii z Blokiem Operacyjnym, Pracownią USG

Dodana: 19-07-2019
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:

świadczeń zdrowotnych dotyczących opieki oraz samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Urologii z Blokiem Operacyjnym, Pracownią USG Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony …4 lat Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt (wzór) umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 168/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 19.07.2019 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018 poz. 1510 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie opieki oraz samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Urologii z Blokiem Operacyjnym, Pracownią USG Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: Wpłynęły 2 oferty, w tym 2ważne, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 i 2 złożonych przez: 1. Indywidualna Praktyka Lekarska Artur Cholewa z siedzibą 75-669 Koszalin, ul. Daktylowa 14 2. Indywidualna Praktyka Lekarska Adam Niesłuchowski z siedzibą 75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna 36/34 jako spełniających wymagania konkursu i najkorzystniejszych.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)