Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Oddziale Onkologii i Chemioterapii oraz Poradni Hematologicznej i w charakterze lekarza transfuzjonisty

Dodana: 02-03-2020

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:

  1. świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Oddziale Onkologii i Chemioterapii oraz Poradni Hematologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie
  2. świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza transfuzjonisty Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony 4 lata. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs ofert na wykonywanie …………………..” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 48.20 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 11.03.2020 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Oddziale Onkologii i Chemioterapii oraz Poradni Hematologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie oraz świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza transfuzjonisty Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: Wpłynęła 1 oferta, w tym 1 ważna, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 złożonej przez: Ewa Mokrzycka z siedzibą 75-644 Koszalin, ul. Wiązowa 17,

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)