Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie opieki pielęgniarskiej dla pacjentów w Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii

Dodana: 06-08-2019

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:

świadczeń w zakresie opieki pielęgniarskiej dla pacjentów w Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowniami Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Do konkursu mogą przystąpić niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki pielęgniarskie Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony 1 rok Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie .......” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 174/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 20.08.2019 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018 poz. 1510 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowniami Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: Wpłynęły 4 oferty, w tym 4 ważne, Komisja zdecydowała o przyjęciu ofert nr 1, 2, 3 i 4 złożonych przez: 1. Indywidualna Praktyka Pielęgniarek Kinga Górnecka z siedzibą 75-509 Koszalin ul. Piłsudskiego 98e/66 2. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska Dorota Iłgowska z siedzibą Konikowo 68d, 76-024 Świeszyno 3. Indywidualna Praktyka Pielęgniarek i Położnych Edyta Michalczuk z siedzibą 75-331 Koszalin ul. Bałtycka 42/15 4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Katarzyna Radosz z siedzibą 75-581 Koszalin ul. Piłsudskiego 72/7 jako spełniających wymagania konkursu i najkorzystniejszych.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf).

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)