Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

Dodana: 20-01-2021

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie samodzielnej opieki lekarskiej w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony na okres 4 lat. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofertowy można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 18.2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 21.01.2021 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęły 3 oferty, w tym 3 ważne, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1,2 i 3 złożonych przez: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Pietrzak, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Odrowska, ZOZ "Stan-Med" Grażyna Stanisławska jako spełniające wymagania konkursu i najkorzystniejsze.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf).

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)