Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym

Dodana: 12-02-2021

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:

  • opieki pielęgniarskiej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym

Do konkursu mogą przystąpić niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki pielęgniarskie.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony 2 lata.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”. Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt (wzór) umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 33.21 i 34.21 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 12.02.2021 r., i 15.02.2021r do przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęły 3 oferty, w tym 3 ważne, Komisja zdecydowała o przyjęciu ofert nr 1, 2 i 3 złożonych przez: 1) Wioletta Idziak prowadząca działalność gospodarczą :"Wioletta Idziak" z siedzibą w Kołobrzegu 2) Monika Julianów prowadząca działalność gospodarczą " Monika Julianów Usługi Pielęgniarskie" z siedzibą w Koszalinie 3)Violetta Pawlak prowadząca działalność gospodarczą : "Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Violetta Pawlak" z siedzibą w Rosnowie, jako spełniających wymagania konkursu i najkorzystniejsze.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)