Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

Dodana: 17-06-2020

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:

  • opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii , Intensywnej Terapii Dorosłych

Do konkursu mogą przystąpić niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki pielęgniarskie.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony 5 lat.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt (wzór) umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 109/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 16.06.2020 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęło 9 ofert, w tym 9 ważnych, Komisja zdecydowała o przyjęciu 9 ofert złożonych przez: 1) Jolanta Bernacka prowadząca działalność gospodarczą Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Jolanta Bernacka z siedzibą w Koszalinie 2) Agnieszka Burzak prowadząca działalność Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Agnieszka Burzak z siedzibą w Koszalinie 3) Karolina Felkowska prowadząca działalność gospodarczą Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Karolina Felkowska z siedzibą w Koszalinie 4) Kazimiera Ilczuk prowadząca działalność gospodarczą Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Kazimiera Ilczuk z siedzibą w Koszalinie 5) Anetta Łukaszewicz prowadząca działalność gospodarczą Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anetta Łukaszewicz z siedzibą w Koszalinie 6) Anna Narkowicz prowadząca działalność gospodarczą Indywidualna Praktykę Pielęgniarska Anna Narkowicz z siedzibą w Koszalinie 7) Renata Niwińska prowadząca działalność gospodarczą Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Renata Niwińska z siedzibą w Koszalinie 8) Ewa Podgórzańska prowadząca działalność gospodarczą Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Ewa Podgórzańska z siedzibą w Koszalinie 9) Katarzyna Zielińska prowadząca działalność gospodarczą Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Katarzyna Zielińska z siedzibą w Koszalinie jako najkorzystniejszych i spełniających wymagania konkursu.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)