Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Obserwacyjno-Zakaxnym z Izbą Przyjęć Zakaźną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Dodana: 12-06-2019

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na:

  • opiekę i samodzielną opiekę lekarską w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z Izbą Przyjęć Zakaźną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na 1 rok. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na ………….…….” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 127/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 12.06.2019r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018 poz.1510 samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z Izbą Przyjęć Zakaźną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęło 1 ofert, w tym 1 ważnych, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 złożonej przez: Praktyka lekarska lek.med. Zofie Tymecką jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)