Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dzieciecej i Neonatologicznej oraz w Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych

Dodana: 13-02-2020

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na opiekę i samodzielną opiekę lekarską w:

  • Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej
  • Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na 2 lata. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na ………….…….” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 35/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 13.02.2020 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019 poz.1373 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej oraz w Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęły 2 ofert, w tym 2 ważne, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 i 2 złożonej przez: 1. lek.med. Krzysztof Wernicki 2. lek.med. Dariusz Zwoliński Jako spełniające wymagania konkursu i najkorzystniejsze.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)