Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziale Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Audiologii i VNG

Dodana: 21-08-2020

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na:

  • wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziale Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Audiologii i VNG.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na okres 2 lat.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs ofert na wykonywanie …….”

Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 143/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 20.08.2020 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziale Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Audiologii i VNG w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziale Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Audiologii i VNG Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęły 2 oferty, w tym 2 ważne, Komisja zdecydowała o przyjęciu ofert nr 1 i nr 2 złożonych przez: 1)Grażynę Zawistowską prowadzącą działalność gospodarczą Grażyna Zawistowska z siedzibą w Koszalinie 2) Henrykę Szwec prowadzącą działalność gospodarczą Henryka Szwec z siedzibą w Koszalinie jako spełniających wymagania konkursu i najkorzystniejszych.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf).

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)