Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania znieczuleń przy zabiegach endoskopowych w Pracowni Endoskopowej oraz wykonywanie znieczuleń do procedur stomatologicznych w Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych

Dodana: 14-02-2022

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na udzielanie:

świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania znieczuleń przy zabiegach endoskopowych w Pracowni Endoskopowej oraz wykonywanie znieczuleń do procedur stomatologicznych w Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie


Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie……-………/czas określony 4 lata.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym wzór umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika
w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.

Szpital ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 22.22 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 14.02.2022 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie, zawiadamia, że:

Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie opieki oraz samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Wojewódzkiego  im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób:

wpłynęło 1 ofert, w tym 1 ważnych,

Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 złożonej przez:

Firma 1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Dominik A. Małkiewicz  z siedzibą 75-376 Koszalin ul. Turowskiego 48 jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.


Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)